UserEgriskevic
Results105
Vieša
Pranešti

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo poreikių apklausa

Prašytume pagal pateikiamą atsakymų skalę įvertinti kiekvieną anketoje pateiktą teiginį. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Man pakanka informacijos, kurią gaunu iš gimnazijos:
PakankaIš dalies pakankaNepakankaNegaliu atsakyti
apie mano vaiko mokymąsi ir pažangą
apie mano vaiko lankomumą
apie mano vaiko elgesį
apie gimnazijoje vykstančius renginius, susitikimus
apie tėvų susirinkimus
apie tai, kokie pagalbos mokiniui specialistai dirba gimnazijoje (socialinis pedagogas, psichologas, visuomenės sveikatos specialistas)
apie gimnazijos specialistų (socialinio pedagogo, psichologo, visuomenės sveikatos specialisto) pagalbą, kuria gali pasinaudoti mano vaikas
2. Man pakanka informacijos, kurią gaunu:
PakankaIš dalies pakankaNepakankaNegaliu atsakyti
gimnazijos internetinėje svetainėje
gimnazijos elektroniniame dienyne
iš klasės vadovo
iš mokytojų
3. Esant reikalui, žinočiau, kaip susisiekti su gimnazijos pagalbos mokiniui specialistais (socialiniu pedagogu, psichologu, visuomenės sveikatos specialistu).
4. Esu tikras (-a), kad jei mano vaikas turėtų sunkumų gimnazijoje, su manimi iš karto būtų susisiekta.
5. Klasės vadovas pateikia informaciją apie mano vaiko pasiekimus ir elgesį laiku.
6. Gimnazija pateikia informaciją apie vykstančius renginius, susitikimus, tėvų susirinkimus laiku.
7. Man pakanka šviečiamojo pobūdžio renginių, seminarų, susitikimų tėvams, vykstančių gimnazijoje.
8. Kokiomis temomis šviečiamo pobūdžio paskaitos, seminarai, susitikimai Jums būtų įdomūs ir aktualūs?
9. Kokios informacijos ar švietimo pagalbos iš gimnazijos Jums trūksta? Gal turite pasiūlymų?