Švenčionių rajono savivaldybės gyventojų apklausa rengiant Švenčionių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2027 metų

Švenčionių rajono savivaldybės administracija rengia Švenčionių rajono savivaldybės strateginį planą iki 2027 metų. Šiam tikslui pasiekti yra vykdoma gyventojų apklausa, siekiant išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie savivaldybėje tiekiamas viešąsias paslaugas ir jų tobulinimo poreikį, gyvenimo kokybę ir kitus aktualius rajono plėtrai klausimus.

Apklausa yra anoniminė. Pateikti atsakymai bus naudojami tik apibendrintiems rodikliams skaičiuoti. 

Prašome atsakyti į visus anketos klausimus. 

 

Kuo Jums patraukli Švenčionių rajono savivaldybė kaip gyvenamoji vietovė? (galimi keli pasirinkimai)
Kuo nepatraukli Švenčionių rajono savivaldybė? (galimi keli pasirinkimai)
Nurodykite 3 pagrindines socialines - ekonomines problemas Švenčionių rajone
Kaip vertinate kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugas Švenčionių rajono savivaldybėje? Prašome įvertinti kiekvieną teiginį.
L.geraiGeraiPatenkinamaiBlogaiL.blogaiNeturiu nuomonės
Kultūros įstaigų (bibliotekų, kultūros centrų ir pan.) tinklo pakankamumą
Savivaldybės organizuojamų kultūros renginių kokybę
Bendruomenės organizuojamų renginių kokybę
Dabartinę istorijos ir architektūros paminklų, istorinės atminties vietų būklę ir priežiūrą
Viešosios bibliotekos teikiamas paslaugas
Esamą sporto aikštelių būklę ir pakankamumą
Esamą vaikų žaidimo aikštelių būklę ir pakankamumą
Esamą pėsčiųjų ir dviračių takų būklę ir pakankamumą
Esamą sporto salių būklę ir pakankamumą
Esamą viešųjų maudyklų (vasaros metu) būklę ir pakankamumą
Renginių šeimoms/vaikams patrauklumą ir pakankamumą
Renginių jaunimui patrauklumą ir pakankamumą
Renginių pagyvenusiems žmonėms patrauklumą ir pakankamumą
Gamtos objektų (miškai, parkai, vandens telkiniai) pritaikymą poilsiui
Kaip bendrai vertinate aktyvaus poilsio paslaugas savo gyvenamojoje vietovėje
Kaip bendrai vertinate sveikatos paslaugas Švenčionių rajono savivaldybėje? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
L.geraiGeraiPatenkinamaiBlogaiL.blogaiNeturiu nuomonės
Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas ir aptarnavimo kokybę
Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atvykimo greitį ir aptarnavimo kokybę
Privačių medicinos (šeimos gydytojų, odontologų, specialistų) įstaigų teikiamas paslaugas ir aptarnavimo kokybę
Kaip bendrai vertinate sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę Švenčionių rajono savivaldybėje
Kaip vertinate konkrečius socialinių paslaugų aspektus ir socialinių problemų sprendimą Švenčionių rajono savivaldybėje? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
L.geraiGeraiPatenkinamaiBlogaiL.blogaiNeturiu nuomonės
Rūpinimąsi senyvo amžiaus neįgaliais asmenimis
Rūpinimąsi socialinę riziką patyrusiais (priklausomais nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų, sugrįžusiais iš įkalinimo įstaigų ir pan.) asmenimis
Nevyriausybinių organizacijų (NVO) įsitraukimą į socialinių paslaugų teikimą Švenčionių rajono savivaldybėje
Viešosios paskirties ir masinio lankomumo vietų pritaikymą neįgaliesiems
Socialinių paslaugų teikimą socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams
Socialinių paslaugų infrastruktūrą (socialinių paslaugų įstaigų tinklą, įstaigų būklę, įrangą ir pan.)
Kaip bendrai vertinate socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje
Kaip vertinate formalaus ir neformalaus švietimo įstaigų teikiamas paslaugas Švenčionių rajono savivaldybėje? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
L.geraiGeraiPatenkinamaiBlogaiL.blogaiNeturiu nuomonės
Vaikų lopšelių - darželių pastatų ir vidaus būklę
Ugdymo priemonių pakankamumą ikimokyklinėse įstaigose
Bendrojo lavinimo mokyklų tinklą ir pasiekiamumą
Ugdymo proceso modernumą (IT naudojimas, laboratorijų būklė, inovatyvių ugdymo programų taikymas)
Pedagoginio personalo kvalifikaciją
Sudarytas sąlygas suaugusiųjų mokymuisi
Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo paslaugų pakankamumą
Mokymosi visą gyvenimą sąlygas Švenčionių rajono savivaldybėje
Galimybę dalyvauti švietėjiškose paskaitose, diskusijų klubuose
Kaip bendrai vertinate švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę savo gyvenamojoje teritorijoje
Kaip vertinate viešąją tvarką ir saugumą užtikrinančių institucijų darbą savivaldybės teritorijoje? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
L.geraiGeraiPatenkinamaiBlogaiL.blogaiNeturiu nuomonės
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą
Policijos darbą
Bendrą kriminogeninę būklę savivaldybėje
Gyventojų saugumo užtikrinimą gyvenvietėse
Gyventojų saugumo užtikrinimą kaimuose ir vienkiemiuose
Vykdomą nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją
Kaip bendrai vertinate viešąją tvarką ir saugumą užtikrinančių institucijų darbą Švenčionių rajono savivaldybėje
Kaip vertinate konkrečius komunalinio ūkio, aplinkos tvarkymo, susisiekimo ir kitų paslaugų aspektus savo gyvenamojoje vietovėje? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
L.geraiGeraiPatenkinamaiBlogaiL.blogaiNeturiu nuomonės
Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybę
Necentralizuotai tiekiamo (iš gręžinio, šulinio) geriamojo vandens kokybę
Nuotekų tvarkymą
Kaip bendrai vertinate vandens, nuotekų, šilumos, elektros tiekimo paslaugas savo gyvenamojoje teritorijoje
Kelių/gatvių su asfalto danga būklę
Kelių priežiūrą žiemą
Kelių ir gatvių ženklinimo būklę
Kaip bendrai vertinate gatvių ir kelių priežiūros paslaugas savo gyvenamojoje teritorijoje
Kaip vertinate apšvietimo pakankamumą savo gyvenamojoje vietovėje
Palaikomą švarą gyvenamojoje teritorijoje (viešų teritorijų valymas, šiukšlių surinkimas, vejos bei želdynų priežiūra ir pan.)
Kapinių priežiūrą (apšvietimas, atliekų išvežimas, valymas ir pan.)
Buitinių atliekų tvarkymą, atliekų išvežimą
Savavališkų šiukšlynų likvidavimo tvarką ir operatyvumą
Stambiagabaričių atliekų surinkimą ir išvežimą
Viešųjų tualetų išdėstymą, švaros juose palaikymą ir pan.
Kaip bendrai vertinate švaros palaikymo paslaugas savo gyvenamojoje teritorijoje
Oro užterštumo lygį
Vandens telkinių užterštumo lygį
Triukšmo lygį
Atliekamus dekoratyvinio apželdinimo darbus (gėlynai, želdynai ir pan.)
Parkų, žaliųjų vejų būklę ir priežiūrą
Kaip bendrai vertinate želdynų priežiūrą savo gyvenamojoje teritorijoje
Galimybę viešuoju transportu susisiekti su kitomis savivaldybės gyvenvietėmis
Autobusų stotelių ir jų aplinkos būklę
Kaip bendrai vertinate viešojo transporto paslaugas Švenčionių rajono savivaldybėje
Siekiant didinti gyventojų gerovę Švenčionių rajono savivaldybėje, kokioms sritims savivaldybė turėtų skirti didžiausią prioritetą artimiausius 7 metus. Prašome pasirinkti ne daugiau nei 5 pagrindines sritis.
Jūs esate
Jūsų amžius
Jūsų išsilavinimas
Koks yra Jūsų pagrindinis užsiėmimas šiuo metu. Pasirinkite vieną variantą.
Prašome nurodyti vidutines Jūsų šeimos pajamas vienam šeimos nariui per mėnesį.
Jūsų gyvenamoji vieta