Socialinių pedagogų profesinio perdegimo ir vadybinių kompetencijų sąsajų įvertinimas

Gerbiami socialiniai pedagogai,

Klaipėdos universiteto mokslininkai atlieka tyrimą, kurio tikslas įvertinti socialinių pedagogų profesinio perdegimo ir vadybinių kompetencijų sąsajas. Tyrimo vadovė - prof. dr. Liudmila Rupšienė.

Prašome atsakyti į visus šio klausimyno klausimus, pažymint Jums tinkantį atsakymo variantą. Apibraukite Jums tinkamą atsakymo variantą arba įrašykite savo atsakymą. Klausimyne nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, mes tik norime sužinoti Jūsų nuomonę. Anketos pildymas truks iki 20 min.

Jūsų dalyvavimas šioje apklausoje labai svarbus, nes Jūsų turima patirtis leistų tobulinti socialinių pedagogų profesinį rengimą.

Klausimynas yra anoniminis - vardo ir pavardės rašyti nereikia.

Tyrimo rezultatai bus pateikiami statistiškai apibendrinus.

1. Prašome įsivertinti savo vadybines kompetencijas, kurios svarbios socialinio pedagogo individualiame darbe su vaiku mokykloje. Prašome įvertinti balu (1,2,3,4,5,6) savo vadybines kompetencijas (pabraukdami jums tinkamą atsakymo variantą). 1 balas reikštų, kad neįgijote atitinkamos kompetencijos, 6 balai – kad įgijote labai aukštą kompetenciją.Privalomas
123456
1.1. Numatyti ir formuluoti konkrečius individualios socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui tikslus bei uždavinius
2.1. Įvertinti vaiko/mokinio individualias socialines pedagogines problemas bei poreikius
2.2. Numatyti ir išsiaiškinti visas galimas alternatyvas ieškant individualaus vaiko/mokinio socialinės pedagoginės problemos sprendimo
2.3. Priimti tam tikrus sprendimus, susijusius su vaiko/mokinio socialinėmis pedagoginėmis problemomis
2.4. Parinkti tinkamus (efektyvius) darbo metodus ir priemones individualios socialinės pedagoginės pagalbos teikimui
3.1. Parengti individualios socialinės pedagoginės pagalbos vaikui/mokiniui planą
4.1. Planuoti savo darbo dieną, atsižvelgiant į vaikų/mokinių poreikius
5.2. Organizuoti individualaus vaiko/mokinio duomenų rinkimą
5.4. Parinkti individualiam vaikui/mokiniui popamokinę veiklą
5.5. Organizuoti individualios socialinės paramos gavimą ir teikimą vaikui/mokiniui
11.1. Padėti spręsti mokinio ir mokytojo tarpusavio konfliktus
13.1. Numatyti veiksmus, kad būtų galima išvengti streso vaikui/ mokiniui
14.2. Konsultuoti individualiai vaiką/mokinį sprendžiant jo socialines pedagogines problemas
15.1. Motyvuoti vaiką/mokinį sprendžiant socialines pedagogines problemas
16.1. Numatyti asmeninius veiklos standartus (normas) teikiant socialinę pedagoginę pagalbą individualiam vaikui/mokiniui
16.2. Analizuoti, lyginti socialinės pedagoginės pagalbos individualiam vaikui/mokiniui rezultatus su numatytais tikslais
16.3. Vertinti socialinio pedagoginio poveikio individualiam vaikui/mokiniui veiksmingumą
17.1. Nuolat reflektuoti savo veiklą vertinant socialinės pedagoginės pagalbos teikimą individualiam vaikui/ mokiniui
17.2. Įsivertinti stipriąsias ir tobulintinas sritis teikiant socialinę pedagoginę pagalbą individualiam vaikui/mokiniui
17.4. Tobulinti veiklą, imtis veiksmų tobulinančių socialinės pedagoginės pagalbos teikimą individualiam vaikui/mokiniui
18.1. Nustatyti ir derinti socialinės pedagoginės pagalbos teikimo terminus
18.3. Kontroliuoti individualaus vaiko/mokinio lankomumą mokykloje
19.1. Vertinti individualios socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui/mokiniui kokybę
2. Prašome įsivertinti savo vadybines kompetencijas, kurios svarbios socialiniam pedagogui dirbant su mokinių grupėmis mokykloje. Prašome įvertinti balu (1,2,3,4,5,6) savo vadybines kompetencijas (pabraukdami jums tinkamą atsakymo variantą). 1 balas reikštų, kad neįgijote atitinkamos kompetencijos, 6 balai – kad įgijote labai aukštą kompetenciją.Privalomas
123456
1.1. Numatyti ir formuluoti konkrečius socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokinių grupei tikslus bei uždavinius
2.1. Vertinti mokinių grupės ir individualias vaiko/mokinio socialines pedagogines problemas bei poreikius
2.2. Numatyti ir išsiaiškinti visas galimas alternatyvas socialinių pedagoginių problemų sprendimui mokinių grupėse
2.3. Priimti sprendimus, susijusius su socialinėmis pedagoginėmis problemomis mokinių grupėse
2.4. Parinkti tinkamus (efektyvius) darbo metodus ir priemones dirbant su mokinių grupėmis
3.1. Parengti socialinės pedagoginės veiklos planą darbui su mokinių grupe
3.2. Inicijuoti ir rengti prevencinius ir socialinius projektus bei programas
4.1. Planuoti savo darbo dieną, atsižvelgiant į vaikų, mokinių poreikius
5.1. Organizuoti ir įgyvendinti socialinius projektus bei programas įtraukiant mokinių grupes
5.2. Organizuoti ir vykdyti vaikų/mokinių grupių apklausas siekiant nustatyti socialinę pedagoginę problemą ir jos mastą mokykloje
5.3. Organizuoti vaikų/mokinių susirinkimus informacijai teikti ir socialinėms pedagoginėms problemoms spręsti
5.4. Organizuoti popamokinę veiklą ir įvairius renginius mokykloje mokinių laisvalaikio užimtumui ir socialinėms pedagoginėms problemoms spręsti
5.6. Organizuoti vasaros dienos stovyklas mokiniams
6.1. Organizuoti mokinių tarpusavio palaikymo ir savipagalbos grupes socialinių pedagoginių problemų sprendimui
6.2. Organizuoti mokinių grupes teikiant socialinę psichologinę pagalbą mokykloje
6.3. Organizuoti grupinio darbo veiklą įgyvendinant prevencines programas mokykloje
6.4. Organizuoti rizikos grupės vaikų veiklą
7.4. Organizuoti mokinių mokymosi motyvacijos, pamokų lankomumo programas
9.1. Įtraukti mokinių grupę į individualios pagalbos vaikui/mokiniui teikimą
11.1. Padėti spręsti mokinių grupėje (klasėje) kylančius tarpusavio konfliktus
13.1. Vykdyti mokinių grupėse šviečiamąją veiklą kaip vengti streso
14.2. Konsultuoti mokinių grupes sprendžiant socialines pedagogines problemas
15.1. Motyvuoti mokinių grupes spręsti socialines pedagogines problemas
16.1. Numatyti asmeninius veiklos standartus (normas) dirbant su vaikų/mokinių grupėmis
16.2. Analizuoti, lyginti socialinės pedagoginės veiklos dirbant su vaikų/mokinių grupėmis rezultatus su numatytais tikslais
16.3. Vertinti socialinio pedagoginio poveikio individualiam vaikui/mokiniui ir mokinių grupei veiksmingumą
17.1. Nuolat reflektuoti savo veiklą dirbant su vaikų/mokinių grupe
17.2. Įsivertinti stipriąsias ir tobulintinas sritis dirbant su vaikų/mokinių grupėmis
17.4. Tobulinti veiklą, imtis veiksmų tobulinančių socialinę pedagoginę veiklą su vaikų/mokinių grupėmis
18.2. Lankytis pamokose, mokinių papildomo ugdymo užsiėmimuose
19.1. Vertinti socialinės pedagoginės pagalbos individualiam vaikui/mokiniui ir mokinių grupei kokybę
3. Prašome įsivertinti vadybines kompetencijas, kurios svarbios socialiniam pedagogui dirbant su mokinių tėvais ir jų grupėmis. Prašome įvertinti balu (1,2,3,4,5,6) savo vadybines kompetencijas (pabraukdami jums tinkamą atsakymo variantą). 1 balas reikštų, kad neįgijote atitinkamos kompetencijos, 6 balai – kad įgijote labai aukštą kompetenciją.Privalomas
123456
1.1. Numatyti ir formuluoti konkrečius socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaiko/mokinio tėvams tikslus bei uždavinius
2.1. Vertinti vaiko/mokinio šeimos socialinės pedagoginės pagalbos poreikius
2.2. Numatyti ir išsiaiškinti visas galimas alternatyvas įtraukiant šeimą į vaiko/mokinio socialinės pedagoginės problemos sprendimą
2.3. Teikti pasiūlymus vaiko/mokinio šeimai kaip spręsti socialinę pedagoginę problemą
2.4. Parinkti tinkamus (efektyvius) darbo metodus ir priemones dirbant su vaiko/mokinio šeima
3.2. Rengti socialinius projektus bei programas vaikų/mokinių tėvų grupėms
3.1. Parengti socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaiko/mokinio šeimai planą
4.1. Planuoti savo darbo dieną, atsižvelgiant į vaikų/ mokinių ir jų šeimų poreikius
5.1. Organizuoti įvairius seminarus mokinių tėvų grupėms
5.2. Organizuoti ir vykdyti mokinių tėvų ir jų grupių apklausas
5.3. Organizuoti mokinių tėvų susirinkimus socialinio ugdymo problemoms spręsti
5.4. Organizuoti ir įtraukti mokinių tėvus į įvairius renginius mokykloje
5.5. Organizuoti socialinės paramos gavimą ir teikimą socialiai remtinoms šeimoms
5.7. Informuoti ir nukreipti vaiko/mokinio tėvus socialinės paramos gavimui
6.1. Organizuoti mokinių tėvų palaikymo ir savipagalbos grupes sprendžiant vaikų/mokinių socialines pedagogines problemas
7.1. Įtraukti tėvus į socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui procesą
7.3. Skatinti bendradarbiavimą tarp mokinių tėvų ir kitų mokyklos bendruomenės narių užtikrinant socialinės pedagoginės pagalbos vaikui teikimo kokybę
9.1. Įtraukti tėvus į pagalbos vaikui procesą sprendžiant socialines pedagogines problemas
11.1. Padėti spręsti mokinio(-ių) ir tėvų, kt.šeimų ir vaikų tarpusavio konfliktus
12.1. Vadovauti tėvų susirinkimams vaikų socialinio ugdymo problemoms spręsti
13.1. Vykdyti tėvų grupėse šviečiamąją veiklą kaip vengti streso
14.1. Informuoti tėvus apie socialinio ugdymo probleminę situaciją ir pagalbos teikimą
14.2. Konsultuoti tėvus sprendžiant vaikų socialines pedagogines problemas
15.1. Motyvuoti tėvus padėti savo vaikui sprendžiant socialines pedagogines problemas
16.1. Numatyti asmeninius veiklos standartus (normas) dirbant su vaikų/mokinių tėvais ir jų grupėmis
16.2. Analizuoti, lyginti socialinės pedagoginės veiklos su vaikų/mokinių tėvais ir jų grupėmis rezultatus su numatytais tikslais
16.3. Vertinti socialinio pedagoginio poveikio vaiko/mokinio šeimai veiksmingumą
17.1. Nuolat reflektuoti savo veiklą dirbant su vaikų/mokinių tėvais ir jų grupėmis
17.2. Įsivertinti stipriąsias ir tobulintinas sritis dirbant su vaikų/mokinių tėvais ir jų grupėmis
17.4. Tobulinti veiklą, imtis veiksmų tobulinančių socialinę pedagoginę veiklą su vaikų/mokinių tėvais ir jų grupėmis
18.1. Kontroliuoti socialinės pagalbos gavimą ir teikimą vaikų/mokinių šeimoms
18.2. Lankytis vaikų/mokinių šeimose
18.3. Informuoti ir įtraukti tėvus kontroliuoti vaikų/mokinių mokyklos lankomumą
19.1. Vertinti socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaiko/mokinio šeimai kokybę
4. Prašome įsivertinti vadybines kompetencijas, kurios svarbios socialiniam pedagogui dirbant su mokyklos bendruomene. Prašome įvertinti balu (1,2,3,4,5,6) savo vadybines kompetencijas (pabraukdami jums tinkamą atsakymo variantą). 1 balas reikštų, kad neįgijote atitinkamos kompetencijos, 6 balai – kad įgijote labai aukštą kompetenciją.Privalomas
123456
1.1. Planuoti visos mokyklos prevencinę šviečiamąją veiklą socialiniais klausimais
2.2. Numatyti ir išsiaiškinti visas galimas alternatyvas įtraukiant kitus mokyklos specialistus į socialinių pedagoginių problemų sprendimą
2.3. Teikti pasiūlymus administracijai, kitiems specialistams, kaip spręsti vaiko/mokinio socialines pedagogines problemas
3.1. Parengti socialinės pedagoginės pagalbos teikimo planą, įtraukiant kitus mokyklos bendruomenės narius
3.2. Rengti prevencinius ir socialinius projektus bei programas, įtraukiant kitus mokyklos specialistus
4.1. Planuoti savo darbo laiką, atsižvelgiant į mokyklos darbo ypatumus
5.1. Organizuoti socialinių projektų bei programų įgyvendinimą mokykloje
5.2. Organizuoti ir vykdyti tiriamąją veiklą mokyklos bendruomenėje (vaikų, pedagogų ir kt. asmenų apklausas) socialinių pedagoginių problemų diagnozavimui
5.3. Organizuoti mokyklos bendruomenės narių susirinkimus vaikų socialinio ugdymo problemoms spręsti
5.4. Įtraukti bendruomenės narius į mokykloje vykdomą veiklą, įvairius renginius moksleivių laisvalaikio užimtumui ir socialinėms pedagoginėms problemoms spręsti
5.5. Bendradarbiauti ir įtraukti mokyklos administraciją, mokytojus, klasių auklėtojus ir kt. specialistus organizuojant socialinės paramos gavimą ir teikimą socialiai remtinoms šeimoms
5.6. Bendradarbiauti su mokyklos administracija, kt. specialistais organizuojant vasaros dienos stovyklas mokiniams
5.7. Informuoti ir bendradarbiauti su klasių auklėtojais, administracija, organizuojant išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams tenkinti, paieškas
6.1. Organizuoti mokytojų ir klasių auklėtojų tarpusavio palaikymo ir savipagalbos grupių veiklą sprendžiant socialines pedagogines problemas mokykloje
6.3. Organizuoti mokyklos bendruomenės narių grupinį darbą vykdant prevencinę veiklą mokykloje
6.4. Organizuoti ir koordinuoti prevencinę veiklą mokykloje, dirbant su rizikos grupės vaikais, jų šeimomis
7.1. Telkti specialistų, gebančių padėti spręsti socialines pedagogines problemas, komandas mokykloje
7.2. Koordinuoti kitų darbuotojų veiklą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą mokykloje
7.3. Skatinti visų bendruomenės narių (pedagogų, administracijos, kt. specialistų) tarpusavio bendradarbiavimą užtikrinant socialinės pedagoginės pagalbos, projekto kokybę
7.4. Organizuoti mokinių mokymosi motyvacijos, pamokų lankomumo programas
8.1. Perduoti tam tikras užduotis kitiems mokyklos darbuotojams sprendžiant socialines pedagogines problemas
9.1. Įtraukti į pagalbos vaikui/mokiniui procesą kitus mokyklos bendruomenės narius
10.1. Vadovauti ir koordinuoti socialinių projektų, programų įgyvendinimą ir įvairių darbo grupių veiklą mokykloje
11.1. Padėti spręsti mokyklos bendruomenės narių konfliktus
12.1. Vadovauti bendruomenės narių susirinkimams vaikų socialinio ugdymo problemoms spręsti
13.1. Vadovauti ir koordinuoti mokyklos pedagogų grupinius užsiėmimus, kaip valdyti stresą
14.1. Informuoti švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie socialinio ugdymo srities probleminę situaciją
14.2. Konsultuoti mokyklos bendruomenės narius sprendžiant socialines pedagogines problemas
15.1. Motyvuoti mokyklos bendruomenės narius ir jų veiklą sprendžiant socialines pedagogines problemas
16.1. Numatyti savo asmeninius veiklos standartus (normas), atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės veiklos ypatumus
16.2. Analizuoti, lyginti socialinės pedagoginės veiklos rezultatus su numatytais tikslais mokyklos bendruomenėje
17.1. Nuolat reflektuoti savo veiklą dirbant kartu su kitais mokyklos darbuotojais
17.2. Vertinti mokyklos bendruomenės stipriąsias ir tobulintinas sritis sprendžiant socialines pedagogines problemas ir teikiant socialinę pedagoginę pagalbą
17.3. Prognozuoti, rengti pasiūlymus, rekomendacijas kitiems mokyklos darbuotojams socialinės pedagoginės pagalbos tobulinimui mokykloje
17.4. Tobulinti veiklą, imtis veiksmų tobulinančių socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir prevencinę veiklą mokyklos bendruomenėje
18.1. Nustatyti ir derinti veiklos atlikimo terminus su administracija, kitais mokyklos bendruomenės nariais
18.2. Lankytis pamokose bei mokinių papildomo ugdymo užsiėmimuose
18.3. Informuoti ir aptarti su mokyklos administracija mokinių lankomumą
19.1. Vertinti mokyklos bendruomenės narių teikiamą socialinės pedagoginės pagalbos kokybę
5. Prašome įsivertinti vadybines kompetencijas, kurios svarbios socialinio pedagogo darbui su vietos bendruomene ir kitomis institucijomis. Prašome įvertinti balu (1,2,3,4,5,6) savo vadybines kompetencijas (pabraukdami jums tinkamą atsakymo variantą). 1 balas reikštų, kad neįgijote atitinkamos kompetencijos, 6 balai – kad įgijote labai aukštą kompetenciją.Privalomas
123456
1.1. Planuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą kartu su kitomis institucijomis
2.2. Numatyti ir išsiaiškinti visas galimas alternatyvas sprendžiant socialines pedagogines problemas tarpinstituciniu lygmeniu
2.3. Įtraukti kitas institucijas sprendžiant socialines pedagogines problemas
2.4. Parinkti tinkamus (efektyvius) darbo metodus ir priemones kartu su kitomis institucijomis teikiant socialinę pedagoginę pagalbą vaikui tarpinstituciniu lygmeniu
3.1. Parengti veiklos planą, pagal poreikį įtraukiant kitas institucijas į socialinės pedagoginės pagalbos vaikui/mokiniui teikimo procesą
3.2. Rengti prevencinius ir socialinius projektus bei programas, įtraukiant kitas institucijas
3.3. Kurti socialinių pedagoginių problemų prevencijos sistemą dirbant su vietos bendruomene ir kitomis institucijomis
4.1. Racionaliai naudoti savo darbo laiką, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis
5.1. Organizuoti socialinių projektų bei programų įgyvendinimą tarp institucijų
5.1.1. Organizuoti projektinės veiklos įgyvendinimą vietos bendruomenėje
5.2. Organizuoti ir vykdyti tiriamąją veiklą vietos bendruomenėje ir tarpinstituciniame lygmenyje
5.3. Inicijuoti, kviesti dalyvauti kitų institucijų atstovus mokyklos susirinkimuose vaikų socialinio ugdymo problemoms spręsti
5.4. Organizuoti bendrus renginius ir bendradarbiauti su kitomis institucijomis organizuojant įvairius renginius mokykloje laisvalaikio užimtumui ir socialinėms pedagoginėms problemoms spręsti
5.5. Įtraukti kitas institucijas, vietos bendruomenę ir bendradarbiauti organizuojant socialinės paramos gavimą ir teikimą socialiai remtinoms šeimoms
5.6. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis ir vietos bendruomene, organizuojant vasaros dienos stovyklas mokiniams
5.7. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis ir vietos bendruomene inicijuojant ir organizuojant išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams tenkinti, paieškas
6.1. Inicijuoti, kviesti dalyvauti kitų institucijų atstovus palaikymo grupių veikloje
6.3. Inicijuoti, kviesti dalyvauti kitų institucijų atstovus grupinio darbo veikloje sprendžiant vaiko/mokinio socialines pedagogines problemas
6.4. Inicijuoti, kviesti dalyvauti kitų institucijų atstovus organizuojant rizikos grupių vaikų veiklą
7.1. Telkti kitas institucijas ir bendradarbiauti organizuojant ir koordinuojant socialinės pedagoginės pagalbos įgyvendinimą tarpinstituciniame lygmenyje
7.3. Skatinti bendradarbiavimą tarp mokyklos ir vietos bendruomenės bei kitų institucijų užtikrinant socialinės pedagoginės pagalbos, projekto ar institucijos veiklos kokybę
9.1. Įtraukti į pagalbos vaikui/mokiniui procesą kitas institucijas
10.1. Koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą bendraujant ir bendradarbiaujant su vietos bendruomene ir kitomis institucijomis
11.2. Įtraukia pagal poreikį sprendžiant konfliktus kitas institucijas
12.1. Inicijuoti ir kviesti dalyvauti kitų institucijų atstovus susirinkimuose vaikų socialinio ugdymo problemoms spręsti
13.1. Inicijuoti ir kviesti dalyvauti kitų institucijų atstovus dalytis patirtimi, kaip būtų galima išvengti streso
14.1. Informuoti pagal poreikį kitas institucijas apie socialinio ugdymo srities probleminę situaciją
14.2. Konsultuoti kitas institucijas sprendžiant socialines pedagogines problemas
15.1. Motyvuoti kitas institucijas padėti vaikui ir jo šeimai sprendžiant socialines pedagogines problemas
16.1. Numatyti savo asmeninius veiklos standartus (normas), atsižvelgiant į vietos bendruomenės ir kitų institucijų veiklos ypatumus
16.2. Analizuoti, lyginti socialinės pedagoginės veiklos rezultatus su numatytais tikslais dirbant kartu su vietos bendruomene ir kitomis institucijomis
17.1. Nuolat reflektuoti savo veiklą dirbant kartu su vietine bendruomene ir kitomis institucijomis
17.2. Vertinti kitų institucijų stipriąsias ir tobulintinas sritis teikiant socialinę pedagoginę pagalbą
17.3. Prognozuoti, rengti pasiūlymus, rekomendacijas kitoms institucijoms socialinės pedagoginės pagalbos tobulinimui
17.4. Tobulinti veiklą, imtis veiksmų tobulinančių socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir prevencinę veiklą vietos bendruomenėje ir bendradarbiaujant su kitomis institucijomis
18.1. Numatyti ir derinti veiklos atlikimo terminus su kitomis institucijomis
18.3. Informuoti atitinkamas institucijas apie moksleivių mokyklos lankomumo problemas
19.1. Vertinti socialinės – pedagoginės pagalbos kokybę vietos bendruomenės ir tarpinstituciniame lygmenyje
6. Įvertinkite pateiktus teiginius, kaip dažnai tai jaučiate savo darbe. Teiginiai gali būti vertinami dviem skalėmis: dažnumo (nuo 0 (niekada) iki 6 (kasdien)) ir intensyvumo (nuo 0 (labai silpnai) iki 6 (labai stipriai)).Privalomas
Pic
0123456
1. Dėl darbo jaučiuosi emociškai išsekęs (-usi).
2. Darbo dienos pabaigoje jaučiuosi išsekęs (-usi).
3. Pabudęs (-usi) darbo dienos rytą jaučiuosi pavargęs (-usi).
4. Galiu nesunkiai suprasti kaip jaučiasi mano mokiniai.
5. Jaučiu, kad su kai kuriais mokiniais elgiuosi lyg jie būtų beasmeniai objektai.
6. Dirbdama (-s) su žmonėmis visą dieną jaučiu didelę įtampą.
7. Su savo mokinių problemomis susidoroju labai efektyviai.
8. Darbas mane išsekina.
9. Dirbdama (-s) jaučiuosi daranti (-s) teigiamą įtaką kitų žmonių gyvenimui.
10. Nuo tada, kai pradėjau dirbti šį darbą, mano jautrumas žmonėms sumažėjo.
11. Man kelia nerimą tai, kad šis darbas mane apsunkina emociškai.
12. Jaučiuosi labai energinga(-as).
13. Dirbdama (-s) jaučiuosi labai nusivylusi (-ęs).
14. Dirbdama (-s) jaučiuosi persistengianti (-is).
15. Iš tikrųjų man nelabai rūpi, kas nutiks kai kuriems mano mokiniams.
16. Tiesioginis darbas su žmonėmis man kelia per didelį stresą.
17. Kartu su savo mokiniais galiu lengvai sukurti laisvą aplinką.
18. Gerai padirbėjusi (-ęs) su savo mokiniais jaučiuosi linksma (-s).
19. Dirbdama (-s) šį darbą atlieku daug vertingų dalykų.
20. Jaučiuosi, lyg būčiau priėjęs liepto galą.
21. Dirbdama (-s) susitvarkau su emocinėmis problemomis labai lengvai.
22. Jaučiu, kad mokiniai kaltina mane dėl kai kurių savo problemų.
7. Lytis:Privalomas
8. Jūsų amžius (įrašykite metus skaičiais):Privalomas
9. Darbo stažas (metais):Privalomas
10. Jūsų kvalifikacija:Privalomas
11. Jūs dirbate:Privalomas
12. Geografinė mokyklos padėtis:Privalomas
13. Mokinių skaičius mokykloje (įrašykite):Privalomas
14. Kokia Jūsų santuokinė padėtis:Privalomas