Šiaulių miesto VVG vietos plėtros strategijos rengimas

Šiaulių miesto VVG rengia Šiaulių miesto VVG vietos plėtros strategiją 2014-2020 metams ir atlieka Šiaulių miesto gyventojų apklausą.

Maloniai prašome atsakyti į visus anketos klausimus. Anketa anoniminė, todėl garantuojame asmeninių duomenų neviešinimą.

Apklausą galima pildyti iki 2015-12-20 d., 23:59 val.

Ar esate Šiaulių miesto gyventojas ir/arba dirbate/vykdote veiklą Šiaulių miesto teritorijoje?Privalomas
Pagrindinėmis miesto problemomis išskirčiau (prašome pasirinkti nuo 1 iki 3 įrašų):Privalomas
Ar jaučiate šių paslaugų trūkumą Šiaulių mieste?Privalomas
Taip, trūkstaNe, netrūksta
Vaikų ir jaunimo užimtumo paslaugos
Vaikų priežiūros paslaugos
Naujų profesinių įgūdžių įgijimui reikalingos paslaugos (neformalus profesinis mokymas, ugdymas darbo vietoje, praktika, savanorystė ir kt.)
Tarpininkavimo ir informavimo paslaugos ir pagalba įdarbinant (informacija apie darbo vietas, profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos ir kt.)
Verslumo mokymų paslaugos ir konsultacijos verslo pradžiai ir plėtrai (verslo kūrimo; besikuriančio verslo konsultavimas; pagalba randant tiekėjus bei klientus; mentorystės "verslas verslui", teikiant konsultacijas konkretaus verslo kūrimui ir plėtrai)
Vyresnio amžiaus asmenų ir sunkių ligonių priežiūra (slauga, vaistų suleidimas, aprūpinimas būtiniausiais pirkiniais ir pan.)
Transporto paslaugos judėjimo negalią turintiems asmenims
Kitos bendrosios socialinės paslaugos (tarpininkavimas, informavimas, maitinimas, viešojo transporto paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos, sociokultūrinės, savipagalbos grupių ir pan.)
Psichologinė pagalba ir konsultavimas
Sociokultūrinės paslaugos (kūrybinės dirbtuvės, sporto klubai, parodos, teatrai ir kt.)
Specialiosios socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, pagalbos į namus ir kt.)
Kita (įrašykite)
Kaip manote, kokios ekonominės veiklos galėtų imtis miesto bendruomenės ir organizacijos ar pavieniai fiziniai asmenys, jei tokios veiklos pradžiai būtų skirta Europos Sąjungos parama? (Galima pasirinkti nuo 1 iki 3 įrašų)Privalomas
Ar Jūs būtumėte linkę imtis bendruomeninio (kartu su tam tikra bendruomene/organizacija) verslo iniciatyvų ir įgyvendinti bendruomeninį verslą skatinančius projektus?Privalomas
Ar Jūs pats imtumėtės smulkaus verslo, jei būtų teikiamos profesionalios konsultacijos dėl naujo verslo kūrimo?Privalomas
Jei "Taip", įvardinkite verslo idėją, kurią norėtumėte įgyvendinti (išvardinkite vieną ar keletą veiklų ir trumpai nurodykite, kodėl ši veikla gali būti naudinga ir sėkminga)
Jei "Taip", įvardinkite, kokių žinių/įgūdžių/informacijos/išteklių Jums reikia, norint pačiam imtis smulkaus verslo?
Kokios teikiamos paslaugos ar sukurtos sąlygos Jus paskatintų kurti savo verslą (įmonę, savarankiškai dirbti pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą)?
Ar sutiktumėte tam tikrose veiklose/paslaugų teikime (pvz., socialinė priežiūra, pagalba namuose ar kt.) dalyvauti savanoriškais pagrindais?Privalomas
Kuriose iš šių veiklų sutiktumėte dalyvauti savanoriškais pagrindais? (Galima pasirinkti nuo 1 iki 3 įrašų) (jeigu veiklose savanoriškais pagrindais dalyvauti nesutiktumėte, šį klausimą praleiskite):
Kurios iš šių grupių, Jūsų nuomone, mieste yra labiausiai pažeidžiamos? (Galima pasirinkti nuo 1 iki 3 įrašų)Privalomas
Jūsų nuomone, su kokiomis problemomis susidurs į miestą atvykę imigrantai/pabėgėliai? (Galima pasirinkti nuo 1 iki 3 įrašų)Privalomas
Ar teko susidurti su psichologiniu smurtu šeimoje/mobingu darbe?Privalomas
Kaip pasireiškė (-ia) psichologinis smurtas šeimoje/mobingas darbe? (Galima pasirinkti nuo 1 iki 3 įrašų). Jei į aukščiau esantį klausimą atsakėte "Ne" - šį klausimą praleiskite.
Kokiems Europos Sąjungos paramos prioritetams Jūs teiktumėte pirmenybę Šiaulių mieste? Įvertinkite ir pažymėkite kiekvieno ES paramos prioriteto konkrečias sritis, kurias savo strategijoje galėtų pasirinkti miesto vietos veiklos grupė. Prašome įvertinti kiekvieną prioriteto sritį pažymint vieną skaičių iš penkių (1 - visai nesavrbu, o 5 - labai svarbu).Privalomas
12345
Švietimo paslaugų gyventojams plėtra
Kultūros ir sporto paslaugų gyventojams plėtra
Paslaugų bedarbiams, skatinant juos sugrįžti į darbo rinką, plėtra
Paslaugų vaikams ir jaunimui plėtra
Paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems plėtra
Savanoriško darbo plėtros projektai
Bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos (pvz.: savipagalbos grupių veikla, meno/sporto/verslo srities ar kitu bendru interesu paremtų asociacijų ir klubų veikla, kita veikla)
Konsultacijos, kuriant naujas darbo vietas
Informavimas ir tarpininkavimas įsidarbinant
Prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų plėtra, jų naudojimo skatinimas ir kokybės gerinimas Šiaulių mieste
Mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo skatinimas
Praktinių darbo įgūdžių įgijimas ir ugdymas darbo vietoje įmonėse
Palankesnių sąlygų pradėti naują verslą sudarymas
Konsultacijos dėl naujo verslo kūrimo ir esamo verslo plėtros
Tautinių mažumų integracija (kalbos mokymas, visuomenės švietimas, maisto įvairovės didinimui, religinės diskriminacijos mažinimui, saviraiškos galimybių didinimo, informavimo, kt.)
Psichologinio smurto šeimoje/mobingo darbe problemų mažinimas
Kita (įrašykite)
Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas
Jūsų išsilavinimas:Privalomas
Jūsų pareigos arba pagrindinis užsiėmimasPrivalomas
Nurodykite Jūsų šeimoje kartu gyvenančių asmenų skaičių:Privalomas
Ar Jūsų šeimoje yra bedarbių?Privalomas
Jei "Taip", nurodykite bedarbių skaičių:
Jūsų pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį:Privalomas
Jūsų idėja projekto, finansuojamo iš miesto VVG strategijos lėšų įgyvendinimui (įrašykite):