Userkaunoazuoliukas
Privati
Pranešti

Plačiojo įsivertinimo anketa

Kauno lopšelis  - darželis "Ąžuoliukas"atlieka įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą. Dėkojame už jūsų nuomonę. 

 

1. Mokyklos kultūra, 1.1. Etosas, 1.1.1. Vertybės (Veiklos filosofija, bendri siekiai ir įsitikinimai. Bendruomenės susitarimai dėl ugdymo kokybės sampratos ir kriterijų, darbo taisyklių ir jų laikymosi. Vertybės, elgesio normos ir rūpinimasis įstaigos reputacija. Sąlygų sudarymas vaikiškumui ir vaikų kultūrai reikštis )
2. Mokyklos kultūra, 1.1. Etosas, 1.1.2. Mikroklimatas (Mikroklimato vertinimas ir bendruomenės lūkesčiai. Bendruomenės santykiai ir mikroklimato palankumas ugdymui(si))
3. Mokyklos kultūra, 1.2. Įvaizdis ir viešieji ryšiai, 1.2.1. Savitumas (Savitumo požymiai. Tradicijos, ritualai, simbolika)
4. Mokyklos kultūra, 1.2. Įvaizdis ir viešieji ryšiai, 1.2.2. Informacija apie įstaigos veiklą (Viešieji užrašai, stendai. Interneto tinklalapis. Savireklama, informacijos sklaida. Informacija apie įstaigą viešojoje erdvėje)
5. Mokyklos kultūra, 1.2. Įvaizdis ir viešieji ryšiai, 1.2.3. Viešieji ryšiai (Viešieji ryšiai su visuomene ir kitomis institucijomis informuojant apie įstaigos veiklą, užtikrinant vaikų teises, švietimo pagalbos vaikams teikimą, organizuojant tėvų pedagoginį švietimą. Partnerystės veiksmingumas)
6. Ugdymas(is), 2.1. Ugdymo turinys, 2.1.1. Ugdymo programos (Ikimokyklinio ugdymo programos atitiktis valstybės nustatytiems kriterijams. Vaiko visuminio ugdymo(si), apimančio pažinimo, socialinę, kultūrinę, fizinę, emocinę ir dvasinę sritis, užtikrinimas. Ugdymo turinio pritaikymas skirtingų poreikių ir išgalių vaikams. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermė)
7. Ugdymas(is), 2.1. Ugdymo turinys, 2.1.2. Ugdymo turinio planavimas (Ugdymo programų ir kasdienės veiklos planavimo dermė. Ugdymo(si) uždavinių ir laukiamų rezultatų formulavimas. Vaikų ugdymo(si) uždavinių ir ugdymo(si) pasiekimų dermė. Kasdienės veiklos planavimo lankstumas, atitiktis vaikų poreikiams)
8. Ugdymas(is), 2.1. Ugdymo turinys, 2.1.3. Ugdymo(si) aplinkos (vidaus ir išorės), priemonių atitiktis vaikų amžiui ir poreikiams (Vaikų grupės patalpų ir lauko erdvės panaudojimo visapusiškam vaikų ugdymui veiksmingumas. Vaikų judėjimo, tyrinėjimo, eksperimentavimo, saviraiškos, ramios veiklos ir poilsio erdvė ir priemonės. Priemonių išdėstymas ir prieinamumas visiems vaikams. Ugdymo(si) aplinkos ir priemonių pritaikymas numatytiems ugdymo rezultatams.Kitų patalpų panaudojimas vaikų ugdymo procesui)
9. Ugdymas(is), 2.2. Ugdymo(si) proceso organizavimas, 2.2.1. Pedagogo santykis su vaikais (Vaikų emocinė savijauta įstaigoje, nusiteikimas ir noras bendrauti ir veikti. Kiekvieno vaiko poreikių, gebėjimų, interesų, ugdymosi galimybių nustatymas ir įvardijimas. Pasirinkimo laisvės suteikimas vaikams. Susitarimai su vaikais. Atsižvelgimas į vaikų siūlymus ir idėjas. Individualios veiklos, veiklos grupelėmis ir visos grupės veiklos derinimas. Pedagogo organizuotos veiklos ir vaikų spontaniškos veiklos santykis)
10. Ugdymas(is), 2.2. Ugdymo(si) proceso organizavimas, 2.2.2. Vaikų dalyvavimas (Galimybė vaikams dalyvauti kuriant ugdymo(si) aplinką, rinktis veiklą, priemones. Vaikų dalyvavimas įsivertinant savo veiklą, pažangą ir pasiekimus. Galimybės vaikams reikšti nuomonę, teikti siūlymus ir pageidavimus. Vaikų dalyvavimas sprendžiant tarpusavio konfliktus ir problemas)
11. Ugdymas(is), 2.2. Ugdymo(si) proceso organizavimas, 2.2.3. Vaiko globa ir saugumas (Vaikų adaptacijos sistema. Personalo instruktavimas vaiko saugumo užtikrinimo klausimais. Nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencijos organizavimas, būtinosios pagalbos teikimas. Higienos reikalavimų vykdymo įvertinimas. Vaikų maitinimo organizavimo įvertinimas)
12. Ugdymas(is), 2.2. Ugdymo(si) proceso organizavimas, 2.2.4. Ugdymo metodai (Taikomų ugdymo metodų, būdų ir priemonių atitiktis vaikų poreikiams ir galimybėms, skatinant aktyvų, patirtinį vaikų ugdymąsi, vaikų kūrybinę, pažintinę ir tiriamąją veiklą už įstaigos ribų ir padedant vaikui sėkmingai pereiti į kitą ugdymo programą ar jos etapą. Pedagogų gebėjimas dirbti mišrioje grupėje )
13. Ugdymas(is), 2.3. Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimas, 2.3.1. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema (Bendruomenės bendradarbiavimas, vertinat vaikų pažangą ir pasiekimus. Vaikų ugdymosi rezultatų vertinimo tikslai ir kriterijai. Vaikų pažangos ir pasiekimų duomenų fiksavimas, analizavimas ir interpretavimas. Tėvų informavimo apie vaiko pažangą ir pasiekimus veiksmingumas)
14. Ugdymas(is), 2.3. Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimas, 2.3.2. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo rezultatų panaudojimas (Informacijos apie vaikų pažangą ir pasiekimus panaudojimas ugdymo procesui planuoti ir koreguoti. Personalo bendradarbiavimas, analizuojant informaciją apie vaikų pažangą ir pasiekimus, jos panaudojimas planuojant ugdymo turinį)
15. Švietimo pagalba vaikui, 3.1. Vaiko teisių užtikrinimas, 3.1.1. Klausimų, susijusių su vaiko teisėmis, sprendimas (Vaiko gerovės komisijos veiklos, užtikrinančios vaiko teises ir gerovę, veiksmingumas. Personalo pasidalijimas pareigomis, rūpinantis vaiko gerove. Pagalbos priemonės, užtikrinančios vaiko teises ir gerovę)
16. Švietimo pagalba vaikui, 3.2. Švietimo pagalbos teikimas, 3.2.1. Pagalbos atitiktis vaikų poreikiams (Specialiosios pedagoginės pagalbos veiksmingumas. Socialinės pedagoginės pagalbos veiksmingumas. Specialiosios pagalbos veiksmingumas. Psichologinės pagalbos veiksmingumas)
17. Švietimo pagalba vaikui, 3.2. Švietimo pagalbos teikimas, 3.2.2. Pagalbos, paslaugų organizavimas (Ugdymo turinio pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams: programos, aplinka ir metodai. Susitarimų dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos veiksmingumas. Personalo bendradarbiavimas įstaigoje ugdant vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių)
18. Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), 4.1. Tėvų dalyvavimas įstaigos veikloje, 4.1.1. Tėvų dalyvavimas vaikų ugdymo(si) procese (Skirtingų (grupinių ir individualių) tėvų poreikių, lūkesčių, dalyvavimo vaikų ugdymo(si) procese patirties, vertybių išsiaiškinimas. Tėvų dalyvavimas kuriant ir atnaujinant ugdymo turinį, vertinant vaikų ugdymosi rezultatus. Tėvų dalyvavimo vaikų ugdymo(si) procese ir dalijimosi savo ugdymo(si) patirtimi formos, būdai )
19. Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais),4.1. Tėvų dalyvavimas įstaigos veikloje, 4.1.2. Tėvų vaidmuo priimant sprendimus (Tėvų dalyvavimas priimant sprendimus dėl vaikų ugdymo ir įstaigos valdymo)
20.Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), 4.2. Pagalba tėvams, 4.2.1. Informacijos apie įstaigos veiklą pateikimas tėvams (Informavimo apie vaiko ugdymosi veiklą, pasiekimus, pažangą formos ir būdai. Elektroninės švietimo paslaugos šeimai. Specialistų teikiamos informacijos turinys ir formos)
21. Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), 4.2. Pagalba tėvams, 4.2.2. Tėvų pedagoginis švietimas (Tėvų pedagoginio švietimo poreikių nustatymas. Siūlomos pedagoginio tėvų švietimo formų ir būdų įvairovė bei atitiktis tėvų (globėjų) poreikiams)
22. Mokyklos valdymas, 5.1. Mokyklos veiklos planavimas, 5.1.1. Strateginis planavimas (Mokyklos pažanga ir pažangos siekiai. Vizijos, misijos, tikslų kūrimo būdai. Jų visuotinumo ir priimtinumo mokyklos bendruomenei laipsnis )
23. Mokyklos valdymas, 5.1. Mokyklos veiklos planavimas, 5.1.2. Metinis veiklos planavimas (Metinio ir strateginio planų dermė, metinio plano įgyvendinimas ir poveikis, ryšys su ankstesniųjų metų planų įgyvendinimo rezultatais. Plano įgyvendinimo lygis ir įtaka mokyklos bendruomenės sutelktumui)
24. Mokyklos valdymas, 5.1. Mokyklos veiklos planavimas, 5.1.3. Įsivertinimo procesas ir rezultatų naudojimas planavimui (Bendruomenės dalyvavimas įsivertinimo procese. Įsivertinimo ir kitų vertinimo išvadų analizavimas ir naudojimas planuojant ir tobulinant mokyklos veiklą)
25. Mokyklos valdymas, 5.2. Vadovavimo stilius, 5.2.1. Vadovavimo principai, lyderystė (Sprendimų priėmimo būdai ir kultūra. Darbuotojų dalyvavimas priimant sprendimus, siūlymai. Mokyklos savivalda. Iniciatyvos ir atsakomybės pasiskirstymas mokykloje )
26. Mokyklos valdymas, 5.2. Vadovavimo stilius, 5.2.2. Personalo komplektavimas ir darbo organizavimas (Mokyklos personalo išsilavinimo ir kvalifikacijos pakankamumas. Pareigų ir darbo krūvių paskirstymas. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir prioritetai. Pagarba personalui, personalo skatinimo politika, sąlygų tobulinti kvalifikaciją sudarymas. Personalo patirties panaudojimas. Komandinio darbo skatinimas. Pradedančiųjų dirbti globa. Aptarnaujančiojo personalo veiklos veiksmingumas)
27. Mokyklos valdymas, 5.3. Materialinių išteklių valdymas, 5.3.1. Lėšų valdymas (Biudžetinių lėšų, pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, ir kitų pajamų (paramos, labdaros, fondų, projektų ir pan.) pritraukimas ir panaudojimas)
28. Mokyklos valdymas, 5.3. Materialinių išteklių valdymas, 5.3.2. Turto valdymas (Materialinių išteklių tinkamumas, atnaujinimas, prieinamumas ir panaudojimo veiksmingumas)
29. Mokyklos valdymas, 5.3. Materialinių išteklių valdymas, 5.3.3. Patalpų naudojimas (Racionalus mokyklos ploto, vidinių ir išorinių erdvių pritaikymas ir naudojimas ugdymo procesui)

Anketos meniu

Rezultatų analizė

X - atsakymo trukmė sekundėmis, Y - atsakymų kiekis. Norėdami padidinti - žymėkite su pele. Sumažinti - spragtelėkite du kartus.

Atsakymų trukmė sekundėmis

Anketos statistika

Paspauskite ant valstybės detalesniems rezultatams
ŠiandienViso
Peržiūrėjimų0384
Atsakymų026

Žinutė anketos autoriui

Kita anketa »