santjux
93
Vieša
Pranešti

Pasidalytosios lyderystės ryšys su vaikų gerovės kūrimu ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Gerbiami kolegos,

Esu Santa Tribaitė, Vytauto Didžiojo universiteto magistro studijų, II kurso studentė. Šiuo metu atlieku mokslinį tyrimą, kurio tikslas yra atskleisti pasidalytosios lyderystės ryšį su vaikų gerovės kūrimu ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Žemiau yra pateikta 2 dalių anketa. I dalyje  - teiginiai apie pasidalytąją lyderystę, II dalyje– apie vaiko gerovę ikimokyklinio ugdymo mokykloje. Pagal pateiktą vertinimo skalę, įvertinkite kiekvieną anketoje pateiktą teiginį. Teiginį įvertinsite, pažymėdami  Jūsų nuomonę atitinkantį atsakymą. Anketoje nėra atvirųjų klausimų, todėl jos pildymas jums neužims daug laiko. 

Visi gauti duomenys bus konfidencialūs ir naudojami tik rašant magistro darbą. Magistro darbe bus pateikiami tik apibendrinti duomenys. Jei kiltų papildomų klausimų ar norėsite sužinoti gautus rezultatus, galite parašyti man el. paštu [email protected]

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis:
Jūsų amžius:
Jūsų pedagoginis darbo stažas:
I dalis. Lyderystė 1. Į užduočių atlikimą orientuota pasidalytoji lyderystė:
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
1. Aiškiai pasiskirstome užduotis komandoje
2. Aiškiai išsakome savo lūkesčius visai komandai
3. Teikiame vieni kitiems informaciją, susijusią su darbu
4. Užtikriname, kad visi komandos nariai žinotų savo atliekamas užduotis
5. Mes, kaip komanda, stebime tikslo pasiekimą
I dalis. Lyderystė 2. Į tarpusavio santykius orientuota pasidalytoji lyderystė
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
1. Mes skiriame pakankamai laiko spręsti vienas kito rūpesčius
2. Kaip komanda, mes pripažįstame savo pranašumą
3. Mes skatiname komandos vienybę
4. Mes palaikome vieni kitus spręsdami konfliktus komandoje
5. Būdami komanda, niekada neapvilsime vienas kito
I dalis. Lyderystė 3. Į pokyčius orientuota pasidalytoji lyderystė:
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
1. Mes padedame vienas kitam teisingai suprasti vykstančius procesus mūsų komandoje
2. Mes, kaip komanda, padedame vieni kitiems mokytis iš praeities įvykių
3. Mes, kaip komanda, padedame vieni kitiems teisingai suprasti dabartinius įmonės įvykius
4. Mes, kaip komanda, galime įkvėpti vienas kitą idėjoms
5. Mes, kaip komanda, palaikome vieni kitus įgyvendindami idėjas
I dalis. Lyderystė 4. Į mikro politikos lygmenį orientuota pasidalytoji lyderystė:
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
1. Mes naudojamės asmeniniais ryšiais, kad pagerintumėm savo komandos darbą
2. Mes garantuojame, kad mūsų komanda imsis visų reikalingų priemonių užduočiai atlikti
3. Mes, kaip komanda, padedame vieni kitiems užmegzti ryšius
4. Užmezgame ryšius su vertingais žmonėmis savo komandai
5. Kaip komanda esame atviri išorinei pagalbai iškilus vidinėms komandos problemoms
II dalis. Vaiko gerovė 5. Saugumas ir sveikata
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
1. Visi mūsų įstaigos vaikai yra laimingi
2. Kiekvienas mūsų įstaigos vaikas jaučiasi fiziškai, emociškai ir psichologiškai saugus
3. Kiekvienas mūsų vaikas įstaigoje yra visiškai apsaugotas nuo kitų vaikų ar suaugusiųjų patyčių, prievartos, agresijos
4. Kiekvienam vaikui mūsų įstaigoje yra užtikrintos puikios sąlygos visavertei mitybai, fiziniam augimui ir sveikatai
5. Nė vienas vaikas įstaigoje nepatiria diskriminacijos bei atskirties dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, šeimos ekonominės-socialinės padėties ar tautybės
6. Kiekvienas mūsų įstaigos vaikas yra apsaugotas nuo nepriežiūros, prastos mitybos ir prievartos šeimose
7. Mūsų įstaigoje visi vaikai yra fiziškai aktyvūs
8. Mūsų įstaigoje vaikai mokosi sveikos gyvensenos įgūdžių
II dalis. Vaiko gerovė 6. Priėmimas, pagarba, įtrauktis
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
1. Mūsų įstaigoje kiekvienas vaikas jaučiasi girdimas, priimamas, gerbiamas
2. Kiekvienas vaikas jaučiasi lygiaverčiu grupės nariu
3. Kiekvienam mūsų įstaigos vaikui yra užtikrintos socialinės ir edukacinės įtraukties sąlygos
4. Kiekvienas vaikas dalyvauja su jo ugdymusi susijusių sprendimų priėmime
5. Kiekvienam vaikui teikiama optimali pagalba (mokytojų ir specialistų), siekiant įveikti ekonominės, socialinės, kalbinės, edukacinės nelygybės barjerus
6. Kiekvienas mūsų įstaigos vaikas pasitiki savimi, supranta savo stiprybes
7. Visi ugdymo įstaigos vaikai noriai lanko ugdymo įstaigą, nes jaučiasi reikalingi, laukiami
8. Mūsų grupių tėvų bendruomenės remia įtraukties kultūrą įstaigoje
II dalis. Vaiko gerovė 7. Socialiniai ryšiai ir atsakomybė
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
1. Kiekvienas vaikas mūsų įstaigoje turi bent vieną suaugusįjį, prie kurio yra prisirišęs labiau, nei prie kitų
2. Kiekvienas vaikas savo grupėje nėra vienišas, turi draugą arba keletą nuolatinių žaidimo dalyvių
3. Mūsų įstaigoje vaikai tarpusavio nesutarimus visada išsprendžia taikiai, nenaudodami įžeidžiančių žodžių ir agresyvių veiksmų
4. Mūsų įstaigoje vaikai padeda vieni kitiems veiklose, tvarkantis ar sprendžiant nesutarimus
5. Mūsų įstaigoje vaikai supranta, kodėl reikia laikytis grupės taisyklių ir jų laikosi, kuria jas patys
6. Kiekvienas vyresnis nei 3 metų vaikas geba prisiimti atsakomybę už savo vaidmenį žaidime ar savo kartu su kitais atliekamą veiklą
7. Kiekvienas 5-6 metų vaikas supranta, kad jo žodžiai, elgesys ir veiksmai turi poveikį kitų gerovei
8. Mūsų grupių tėvų bendruomenės yra tolerantiškos ir palaiko grupę lankančius elgesio problemų ir mokymosi sunkumų turinčius vaikus
II dalis. Vaiko gerovė 8. Sėkmingas mokymasis, atsparumas
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
1. Kiekvienas mūsų įstaigos vaikas savo grupėje aktyviai įsitraukia į žaidimus ir mokytojo pasiūlytą veiklą
2. Grupėje ir įstaigoje vaikams sukurtos galimybės pailsėti, atgauti jėgas po aktyvios veiklos ar patirtos įtampos
3. Kiekvienas vaikas išdrįsta paprašyti suaugusiojo pagalbos, jei jam jos reikia
4. Kiekvienas grupės mokytojas ir švietimo pagalbos specialistai gerai pažįsta vaikus, kartu planuoja ugdymo procesą ir paremia vaikų mokymąsi
5. Kiekvieno mūsų įstaigos vaiko pasiekimai atitinka jo amžių
6. Kiekvienas mūsų įstaigos vaikas daro pažangą pagal maksimalias savo galimybes
7. Kiekvienas mūsų įstaigos vaikas geba susidoroti su sunkumais pagal savo amžiaus galimybes
8. Šeimoje taip pat kaip ir ugdymo įstaigoje plėtojamos visos potencinės kiekvieno vaiko galios