UserRTVIC
Vieša
Pranešti

Pašaukimo vaidmuo siekiant karjeros andragogo profesinėje veikloje

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto Andragogikos magistrantūros studijų II kurso magistrantė Angelė Arienė atlieka tyrimą, kurio tikslas – atskleisti pašaukimo vaidmenį siekiant karjeros andragogo profesinėje veikloje.

1. Ar pritariate šiems teiginiams apie karjeros raišką žmogaus gyvenime?
Tikrai taipTaipIš daliesNeTikrai ne
Karjera pasireiškia kilimu aukštyn pareigose
Karjera pasireiškia savęs realizavimu profesinėje veikloje
Karjera pasireiškia savo pašaukimo ir gyvenimo tikslo siekimu
Karjera pasireiškia asmeninių polinkių ir poreikių įgyvendinimu
Karjera pasireiškia profesiniu ir asmenybės tobulėjimu
Karjera pasireiškia pripažinimo siekiu
2. Ar pritariate šiems teiginiams apie karjerą?
Tikrai taipTaipIš daliesNeTikrai neNežinau
Karjera suprantama kaip pasiekimai
Karjera suprantama kaip profesija iš pašaukimo
Karjera suprantama kaip nuolatinio darbo nuosekli tąsa
Karjera suprantama kaip viso gyvenimo įvairių vaidmenų
seka
3. Kaip vertinate šių veiksnių vaidmenį siekiant karjeros?
Visai nesvarbuNelabai svarbuSvarbuLabai svarbu
Nuosekli darbų seka
Mokymasis ir tobulėjimas
Tikslų siekimas ir įgyvendinimas
Sugebėjimas prisitaikyti prie supančios aplinkos
Savo pašaukimo atskleidimas ir realizavimas
Planingas ir tikslingas veikimas
4. Ar sutinkate su šiais teiginiais galimais nulemti profesinės karjeros pasirinkimą?
NesutinkuLabiau nesutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinkuNežinau
Profesinės karjeros pasirinkimą nulemia intuicija ir lytis
Karjeros pasirinkimą nulemia pasitenkinimas profesija/veikla
Karjeros pasirinkimą nulemia profesinis pastovumas
Profesinės karjeros pasirinkimą nulemia atitikimo lygis
Profesinės karjeros pasirinkimą nulemia visuomeninė, ekonominė padėtis
Profesinės karjeros pasirinkimą nulemia pašaukimas
Karjeros pasirinkimą nulemia profesinė branda
5. Ar pritariate šiems teiginiams apie sėkmingą andragogo karjerą?
Tikrai taipTaipIš daliesNeTikrai ne
Sėkminga andragogo karjera - tai užimama pozicija suaugusiųjų švietimo įstaigoje
Sėkminga andragogo karjera - tai andragoginiai pasiekimai
Sėkminga andragogo karjera yra karjera, kuri suteikia andragogui gyvenimo prasmę,
savirealizaciją, pasitenkinimą
Sėkminga andragogo karjera - tai sėkmingas andragogo kilimas darbe karjeros laiptais
Sėkminga andragogo karjera - tai andragogo gebėjimas derinti profesinę veiklą su
tobulėjimu, laisvalaikiu, šeima
6. Kaip vertinate šių veiksnių svarbą andragogo profesinei karjerai?
Labai svarbuSvarbuVidutiniškai svarbuNesvarbuVisiškai nesvarbuNežinau
Pašaukimas andragogo profesijai
Motyvacija andragogo veiklai
Andragogo profesinis įvaizdis
Andragogo profesijos statusas
Andragogo profesinis tobulėjimas
Pasitenkinimas andragogine veikla
7. Ar pritariate, jog Jūs dirbate iš pašaukimo?
8. Ar pritariate, jog Jūsų tikslas yra siekti karjeros?
9. Ar pritariate, jog Jūs turite galimybę daryti karjerą savo darbo vietoje?
10. Kaip vertinate šių veiksnių svarbą siekiant pasirinkti andragogo profesinį kelią?
Labai svarbuSvarbuVidutiniškai svarbuNesvarbuVisiškai nesvarbuNežinau
Orientacija į suaugusį žmogų, į pagalbos jam teikimą, mokymosi palengvinimą
Noras teikti suaugusiųjų švietimo paslaugas
Noras užsiimti akademine veikla
Polinkis mokslinei veiklai
Savirealizacija ir saviraiška
Polinkis dirbti su suaugusiųjų auditorija ir tinkamumas tam
Pašaukimas ir vertybės
Tobulėjimas ir karjera
Domėjimasis žmonėmis ir jų mokymosi problemomis
Komunikabilumas, iniciatyvumas, aktyvumas ir optimizmas
11. Kaip vertinate šių veiksnių svarbą andragogo karjeroje?
Visai nesvarbuNelabai svarbuSvarbuLabai svarbuNežinau
Asmeninė atsakomybė už karjeros pasirinkimą
Neapsiribojimas viena suaugusiųjų švietimo institucija
Neapsiribojimas vienomis pareigomis, viena andragogo profesija
Karjeros ir kitų gyvenimo sričių suderinamumas
12. Kaip vertinate šių veiksnių svarbą andragogo profesinėje karjeroje?
Labai svarbuSvarbuVidutiniškai svarbuNesvarbuVisiškai nesvarbuNežinau
Asmens ir visuomenės požiūris į andragogo profesiją/veiklą
Asmeninė motyvacija
Asmens vertybinės orientacijos
Asmeninė/socialinė/mokymosi kompetencijos ir jų tobulinimas
Pašaukimas andragogo veiklai
Asmens rengimas(is) profesinei karjerai
Profesinių kompetencijų įgijimas ir tobulinimas
13. Ar sutinkate, kad šie veiksniai lemia sėkmingą andragogo karjerą?
NesutinkuLabiau nesutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Andragogo mokėjimas bei gebėjimas save pateikti (saviprezentacija)
Andragogo kaip asmens įvaizdis
Andragogo patirtis (žinios, kompetencijos)
Andragogo sugebėjimai
Andragogo pašaukimas šiai veiklai
14. Ar pritariate nuomonei, kad šie veiksniai parodo/atskleidžia pašaukimo buvimą andragogo veikloje?
Tikrai taipTaipIš daliesNeTikrai ne
Dorovinis andragogo asmenybės įvertinimas
Andragogo kaip asmenybės ir profesionalaus specialisto naudojamos strategijos
Andragogo taktikos vienybė
Andragogo emocinis pasitenkinimas
15. Ar pritariate nuomonei, jog siekiant karjeros andragogo veikloje reikia:
Tikrai taipTaipIš daliesNeTikrai neNežinau
Motyvacijos
Įgūdžių
Sugebėjimo sąveikauti su aplinka
Asmeninių savybių
Profesinių gebėjimų
Atitinkamų charakterio savybių
Vertybinių nuostatų
Karjeros vizijos
Gebėjimo ir veiklos suderinamumo
Pašaukimo andragogo veiklai
Realaus veiklos tikslo
Potencinių galių
Pozityvaus požiūrio į savo veiklą
Tikėjimo savo veiklo sprasme
16. Ar sutinkate su teiginiais galimais atskleisti, kas vaidina svarbiausią vaidmenį andragogo veikloje?
Visiškai sutinkuSutinkuLabiau nesutinku, nei sutinkuNesutinku
Andragogo veikloje svarbiausia jo turimų kompetencijų ir atliekamos veiklos suderinamumas/atitikimas
Andragogo veikloje svarbiausia pašaukimas šiai profesijai/veiklai
Andragogo veikloje svarbiausia galimybė siekti karjeros
17. Ar pritariate teiginiams, kurie galimai atskleidžia pašaukimo esmę?
Tikrai taipTaipIš daliesNeTikrai neNežinau
Pašaukimo esmė yra instinktyvus individo polinkis į tam tikrą profesiją
Pašaukimo esmė yra profesinė motyvacija, sustiprinanti fizinius, psichinius ir moralinius sugebėjimus tam tikros srities veikloje
Pašaukimo esmė yra individo ir konkrečios veiklos santykis, kylantis iš individo prigimties ir sukeliantis jo galias siekiant numatyto tikslo
18. Ar pritariate nuomonei, jog pašaukimą andragogo veiklai atskleidžia:
Tikrai taipTaipIš daliesNeTikrai neNežinau
Laimingo žmogaus įspūdis
Bendravimo džiaugsmo išgyvenimas
Tinkamumas andragogo veiklai
Prisirišimas prie darbo
Pasitikėjimas
Atsakomybės už priimtus sprendimus prisiėmimas
Patirtis
Profesinis tobulėjimas
Siekimas vystyti dalykinius ir šiltus santykius su kitais
Savęs kaip asmenybės įtvirtinimas
Profesinės veiklos tobulinimas
19. Ar sutinkate su šiais teiginiais galimais atskleisti pašaukimo vaidmenį siekiant karjeros andragogo veikloje?
Visiškai sutinkuSutinkuLabiau nesutinku, nei sutinkuNesutinku
Pašaukimas ir karjeros galimybės priklauso nuo asmenybės
Ir pašaukimas, ir karjera susiję su gyvenimo tikslu ir prasme
Pašaukimas padeda siekti karjeros
Pašaukimas sąlygoja karjeros raišką
Pašaukime slypi karjeros siekis
Pašaukimo realizavimas laiduoja karjeros sėkmę
Veikla, atitinkanti pašaukimą, skatina karjeros vystymą
Pašaukimas ir karjera padeda išreikšti savo individualybę, skatina tobulėti
Pašaukimas sustiprina karjeros galimybes
Ir pašaukimas, ir karjera svarbu savirealizacijai
Pašaukimą ir karjerą apjungia tikslas
Pašaukimas – esminis motyvas karjerai
Nuo pašaukimo ir karjeros priklauso požiūris į tobulėjimą
20. Ar sutinkate su nuomone, kad pašaukimas yra aktualus siekiant karjeros andragogo veikloje?
21. Jūs esate:
22. Jūs priklausote amžiaus grupei:
23.Jūsų darbinė patirtis:
24. Jūs dirbate: