Panevėžio rajono gyventojų apklausa

Panevėžio rajono savivaldybės administracija pradėjo pirmąjį Panevėžio rajono plėtros strategijos iki 2030 m. rengimo etapą. Strategijoje bus numatyta rajono ateities vizija ir vystymosi prioritetai. Rengiant šį planavimo dokumentą, labai svarbi Jūsų, Panevėžio rajono savivaldybės gyventojų, nuomonė apie gyvenimo sąlygas ir gyvenamosios aplinkos kokybę rajone, teikiamas viešąsias paslaugas.

Tyrimo tikslas – sužinoti ir įvertinti Panevėžio rajono savivaldybės gyventojų nuomonę apie dabartinę savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą, gyvenamąją aplinką bei rajono plėtros iki 2030 m. lūkesčius.

Maloniai prašome užpildyti apklausos anketą. Jeigu klausimai Jums nėra aktualūs, neteko naudotis tam tikromis paslaugomis, atsakymui skirtus laukelius galite palikti tuščius arba pažymėti „neturiu nuomonės“ ir pildyti anketą toliau. Apklausa yra anoniminė. Jūsų atsakymai yra konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams.

Klausimyną sudaro 37 klausimai, preliminarus pildymo laikas – 20–30 min.

Dėkojame, kad dalyvaujate šiame tyrime. Kiekvienas atsakymas mums labai svarbus!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1.1. Kaip Jūs vertinate savo gyvenamąją vietovę – Panevėžio rajoną?
1.2. Kuo Jums patrauklus Panevėžio rajonas? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
Labai nepritariuNepritariuNei pritariu, nei nepritariuPritariuLabai pritariu
Gerai išvystyta susisiekimo sistema, geras susisiekimas su Panevėžio miestu ir aplinkinėmis gyvenvietėmis
Saugi gyvenamoji aplinka, gera kaimynystė
Jaukios gyvenvietės
Turtingas kultūrinis gyvenimas
Švarus oras
Žemas triukšmo lygis
Graži gamta, puikios galimybės naudotis gamtos ištekliais (uogauti, grybauti, žvejoti)
Geros rajono vystymosi perspektyvos
Gerai išvystyta švietimo, socialinių, sveikatos paslaugų sfera
Geros sąlygos verslui (prekyba, logistika, žemės ūkis)
Geros karjeros galimybės
Galima rasti gerą darbą
Galimybė save realizuoti visuomeninėje veikloje
Patogi geografinė padėtis
Gyvena giminės, draugai
1.3. Įvertinkite Panevėžio rajono savivaldybėje teikiamas paslaugas.
Neturiu nuomonėsLabai blogaiBlogaiVidutiniškaiGeraiLabai gerai
Socialinės paslaugos
Sveikatos paslaugos
Švietimo paslaugos
Kultūros, laisvalaikio paslaugos
Komunalinio ūkio paslaugos
Aplinkos tvarkymo paslaugos
Susisiekimo paslaugos
Savivaldybės administracijos teikiamos paslaugos
Seniūnijų teikiamos paslaugos
Kita (įrašykite savo variantą kitame klausime)
1.3. Kita (įrašykite)
1.4. Su kokiomis problemomis dažniausiai susiduriate?
Niekada nesusiduriuNesusiduriuKartaisSusiduriuLabai dažnai susiduriu
Netinkamas gatvių apšvietimas
Automobilių parkavimas prie namų
Šiukšlių išvežimas
Per didelis ar intensyvus eismas
Užterštas oras
Nevalyti kiemai
Gyvenantys žmonės neprižiūri būsto ir aplinkos
Nuotekų sistemos trūkumai
Nusikalstamumas, smurtas, patyčios
Vandalizmo, turto niokojimo atvejai
Sudėtingas susisiekimas su Panevėžio m. ir kt.
Įmonių keliami nepatogumai (triukšmas ir kt.)
Kita (įrašykite savo variantą kitame klausime)
1.4. Kita (įrašykite)
2.1. Kaip Jūs vertinate komunalines paslaugas Panevėžio rajono savivaldybėje?
Neturiu nuomonėsLabai blogaiBlogaiVidutiniškaiGeraiLabai gerai
Vandens tiekimas
Dujų tiekimas
Šilumos tiekimas
Elektros tiekimas
Nuotekų sistemos veikla
Atliekų tvarkymo paslaugos (konteinerių vieta, išvežimo laikas, patogumas)
Apšvietimas (laiptinių, kiemų, gatvių, pasivaikščiojimo takų, žaliųjų plotų ar parkų gyvenamojoje aplinkoje)
Būsto ir pastatų ūkio administravimas (sąskaitų pateikimo laikas, tikslumas ir informatyvumas, informavimas apie būsimus remonto darbus ir kitą aktualią su būsto ir pastatų administravimu susijusią veiklą)
2.2. Kaip Jūs vertinate aplinkos tvarkymo paslaugas Panevėžio rajono savivaldybėje?
Neturiu nuomonėsLabai blogaiBlogaiVidutiniškaiGeraiLabai gerai
Teritorijos švara
Želdynų priežiūra
Žaliosios viešosios zonos (parkai, skverai)
Viešoji švara (laiptinės, namo, kiemo švara ir tvarka, pasivaikščiojimo takų, žaliųjų plotų ar parkų priežiūra, šaligatvių, gatvių dangos kokybė)
3.1. Kaip Jūs vertinate šias Panevėžio rajono savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas? Jeigu šiomis paslaugomis nesinaudojate, pereikite prie kitos klausimų kategorijos.
Neturiu nuomonėsLabai blogaiBlogaiVidutiniškaiGeraiLabai gerai
Socialinių paslaugų vaikams su negalia, asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimas
Socialinių paslaugų vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų organizavimas
Socialinių paslaugų rizikos grupių asmenims (šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, asmenims, turintiems priklausomybių, iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims ir kt.) organizavimas
Įvairių socialinių išmokų (pašalpų, šalpos pensijų, šildymo, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų, lengvatų, vienkartinių ir kitų socialinių išmokų) skyrimas ir išmokėjimas
Socialinės nepiniginės paramos (maisto produktais, drabužiais ar kitais būtinais reikmenimis) skyrimas ir organizavimas
Būsto ir aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia paslaugos
Rengiamų ir išduodamų pažymų ar kitos informacijos apie rajono savivaldybės gyventojų gautas socialines išmokas, socialinę paramą mokiniams, socialines paslaugas ir kitą paramą teikimas
3.2. Vertindami socialines paslaugas teikiančias įstaigas, įvertinkite jas pagal bendruosius kriterijus.
Neturiu nuomonėsLabai blogaiBlogaiVidutiniškaiGeraiLabai gerai
Įstaigų ir paslaugų pakankamumas
Įstaigų pasiekiamumas
Įstaigų darbo laikas
Įstaigų būklė
Paslaugų prieinamumas
Informacijos sklaida
Kita (įrašykite savo variantą kitame klausime)
3.2. Kita (įrašykite)
4.1. Kaip Jūs vertinate Panevėžio rajono savivaldybėje teikiamas sveikatos paslaugas ir jų prieinamumą? Jeigu šiomis paslaugomis nesinaudojate, pereikite prie kitos klausimų kategorijos.
Neturiu nuomonėsLabai blogaiBlogaiVidutiniškaiGeraiLabai gerai
Greitosios medicinos pagalbos paslaugos
Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Viešųjų gydymo įstaigų paslaugos
Medicinos punktų paslaugos
Konsultacinės paslaugos
Tyrimai ir procedūros
Slaugos paslaugos
Odontologinės paslaugos
Kita (įrašykite savo variantą kitame klausime)
4.1. Kita (įrašykite)
4.2. Vertindami sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas, įvertinkite jas pagal bendruosius kriterijus.
Neturiu nuomonėsLabai blogaiBlogaiVidutiniškaiGeraiLabai gerai
Įstaigų ir paslaugų pakankamumas
Įstaigų pasiekiamumas
Įstaigų darbo laikas
Paslaugų prieinamumas
Informacijos sklaida
Kita (įrašykite savo variantą kitame klausime)
4.2. Kita (įrašykite)
4.3. Ar turėjo įtakos rajone teikiamų sveikatos paslaugų kokybei COVID-19 pandemija?
4.3. Kita (įrašykite)
5.1. Kaip Jūs vertinate šias Panevėžio rajono savivaldybėje teikiamas švietimo paslaugas? Jeigu šiomis paslaugomis nesinaudojate, pereikite prie kitos klausimų kategorijos.
Neturiu nuomonės / neteko susidurtiLabai blogaiBlogaiVidutiniškaiGeraiLabai gerai
Priėmimas į ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklas bei neformaliojo vaikų švietimo mokyklas
Formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų pakankamumas
Vaikų pavėžėjimo į ugdymo įstaigas organizavimas
Švietimo pagalbos organizavimas
Galimybės vaikams lankyti po pamokų pailgintos dienos grupes, popamokines veiklas
Vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo organizavimas
Įstaigų pritaikymas asmenims su negalia ar turintiems specialiųjų poreikių
Švietimo paslaugų kokybė
5.2. Vertindami švietimo paslaugas teikiančias įstaigas Jūsų gyvenamojoje vietovėje, įvertinkite jas pagal bendruosius kriterijus.
Neturiu nuomonėsLabai blogaiBlogaiVidutiniškaiGeraiLabai gerai
Įstaigų ir paslaugų pakankamumas
Įstaigų pasiekiamumas
Įstaigų darbo laikas
Paslaugų prieinamumas
Informacijos sklaida
Kita (įrašykite savo variantą kitame klausime)
5.2. Kita (įrašykite)
6.1. Įvertinkite Panevėžio rajono savivaldybėje veikiančių kultūros įstaigų darbą (kultūros paslaugų kokybę, įvairovę, darbo laiką, aptarnavimo kokybę ir kt.).
Neturiu nuomonės / neteko lankytisLabai blogaiBlogaiVidutiniškaiGeraiLabai gerai
Kultūros centrai
Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir padaliniai / skyriai
Muziejai
Kultūrinių renginių įvairovė (parodos, spektakliai, koncertai, šventės)
Valstybinės reikšmės renginių organizavimas (pvz.: Vasario 16-osios, Kovo 11-osios minėjimų)
Istorijos ir architektūros paminklų, istorinės atminties vietų priežiūra
Kultūros paveldo objektų tvarkymas ir priežiūra
Kita (įrašykite savo variantą kitame klausime)
6.1. Kita (įrašykite)
6.2. Vertindami kultūros paslaugas Jūsų gyvenamojoje vietovėje, įvertinkite kultūros paslaugas teikiančias įstaigas ir jų teikiamas paslaugas pagal bendruosius kriterijus.
Neturiu nuomonėsLabai blogaiBlogaiVidutiniškaiGeraiLabai gerai
Įstaigų ir paslaugų pakankamumas
Įstaigų pasiekiamumas
Įstaigų darbo laikas
Paslaugų prieinamumas
Informacijos sklaida
Kita (įrašykite)
6.2. Kita (įrašykite)
7.1. Įvertinkite Panevėžio rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų įstaigų darbą.
Neturiu nuomonėsLabai blogaiBlogaiVidutiniškaiGeraiLabai gerai
Įstaigos yra lengvai pasiekiamoje, patogioje vietoje
Įstaigos patalpos yra švarios ir tvarkingos
Įstaigų darbo laikas Jums yra patogus
Darbo metu lengva rasti visus reikiamus specialistus
Laukimo laikas iki paslaugos suteikimo buvo tinkamas ir objektyvus
Į Jūsų problemą buvo reaguota iš karto
Jūsų problema buvo išspręsta laiku (per įstaigos nurodytą laiką)
Darbuotojai ir specialistai yra kultūringi ir mandagiai bendrauja
Darbuotojai yra kompetentingi
Įstaigoje puiki aptarnavimo kokybė
Įstaigos teikiama informacija yra lengvai gaunama, išsami ir suprantama
Įstaigų darbuotojai ir vietos bendruomenės bendradarbiauja tarpusavyje
Kita (įrašykite savo variantą kitame klausime)
7.1. Kita (įrašykite)
7.2. Įvertinkite Panevėžio rajono savivaldybėje teikiamas bendrąsias paslaugas.
Neturiu nuomonėsLabai blogaiBlogaiVidutiniškaiGeraiLabai gerai
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugos
Policijos paslaugos
Viešojo transporto prieinamumas ir susisiekimas
Pirminės teisinės pagalbos paslaugos
Turizmo informacijos paslaugos
Skundų ir prašymų nagrinėjimas
8.1. Kokių paslaugų trūksta Jūsų gyvenamoje seniūnijoje?
8.2. Kokių paslaugų atsiradimas Jums asmeniškai būtų svarbiausias?
8.3. Kokie informacijos gavimo būdai Jums tinkamiausi?
Labai nepritariuNepritariuNei pritariu, nei nepritariuPritariuLabai pritariu
Savivaldybės interneto svetainė www.panrs.lt
Vietos spauda
Socialiniai tinklai
Informavimas telefonu, elektroniniu paštu, trumpąja žinute
Kita (įrašykite savo variantą kitame klausime)
8.3. Kita (įrašykite)
8.4. Kaip manote, ar per paskutinius 10 metų Panevėžio rajonas vystytas tinkama linkme?
8.5. Kaip vertinate bendrus situacijos pokyčius per paskutinius 5 metus?
8.6. Kaip įsivaizduojate Panevėžio rajoną 2030 m.?
8.7. Kokį vieną svarbiausią darbą, kuris būtų įgyvendintas iki 2030 m., norėtumėte įtraukti į 2023–2030 m. Panevėžio rajono plėtros planą?
8.8. Kokioms sritims, Jūsų nuomone, reikėtų teikti prioritetą artimiausius 10 metų?
Labai nepritariuNepritariuNei pritariu, nei nepritariuPritariuLabai pritariu
Verslo investicijų pritraukimui į rajoną
Žaliosios energetikos vystymui (saulės, vėjo jėgainių, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimui)
Atliekų tvarkymui
Teritorijų planavimui ir naujų objektų statybai
Rajono įvaizdžio formavimui
Gyventojų užimtumo skatinimui
Jaunimo politikai ir užimtumui
Viešųjų paslaugų kokybės gerinimui
Visuomeninio transporto paslaugoms
Užsienio ir vietos turistų pritraukimui
Kultūros paslaugų organizavimui
Gyvenamosios aplinkos ir želdynų tvarkymui
Turizmo paslaugų prieinamumui
Sporto paslaugų organizavimui
Socialinių paslaugų ir paramos organizavimui
Vietos bendruomenių telkimui
Švietimo paslaugų organizavimui
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimui
Paveldosaugos problemų sprendimui
8.9. Kokios svarbiausios problemos, Jūsų nuomone, nebuvo paminėtos?
9.1. Pažymėkite savo gyvenamą seniūniją:
9.2. Pažymėkite, kiek laiko gyvenate dabartinėje gyvenamojoje vietoje:
9.3. Įvardykite tris dalykus, kurie Jums labiausiai patinka Jūsų gyvenamoje seniūnijoje.
9.4. Įvardykite tris dalykus, kurie Jums labiausiai nepatinka Jūsų gyvenamoje seniūnijoje.
9.5. Kokios priežastys verčia Jus svarstyti išvykimo iš Panevėžio rajono galimybes? Jei nesvarstote išvykti, pereikite prie kito klausimo.
Labai nepritariuNepritariuNei pritariu, nei nepritariuPritariuLabai pritariu
Siūloma per maža alga
Nepavyksta rasti gero, kvalifikaciją atitinkančio darbo
Sunki finansinė padėtis
Siūloma gera darbo sutartis kitoje vietoje
Trūksta laisvalaikio praleidimo galimybių: pasirinkimo įvairovės, erdvių ir kt.
Esu nepatenkintas dabartinėmis darbo sąlygomis
Noriu mokytis / studijuoti užsienyje
Mano kiti šeimos nariai gyvena užsienyje / kitame mieste
Kita (įrašykite savo variantą kitame klausime)
9.5. Kita (įrašykite)
10.1. Respondento lytis:
10.2. Amžius:
10.3. Išsilavinimas:
10.3. Kita (įrašykite)
10.4. Užsiėmimas:
10.5. Šeimos narių skaičius (įskaitant Jus):
10.6. Vidutinės Jūsų šeimos pajamos per mėnesį: