UserDova021
Results68
Vieša
Pranešti

Mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymosi galimybės

Šios anketos tikslas – išsiaiškinti mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymosi galimybes. Jūsų nuomonė mums labai svarbi, todėl prašome nuoširdumo. Apklausa yra anoniminė, mus domina tik apibendrinti rezultatai. Iš anksto dėkojame.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis
Jūsų amžius
Jūsų mokslinis laipsnis
Jūsų kvalifikacinė kategorija
Jūsų darbo vieta
Jūsų darbo stažas
1. Fizinės aplinkos aiškumas:
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomones
Klasės veiklos sritys yra aiškiai ir vizualiai apibrėžtos.
Fizinės arba vizualinės ribos (baldai, medžiagos, juostos ant grindų) naudojamos paaiškinti veiklos sritis.
Klasės fizinė struktūra leidžia mokytojui pamatyti visus mokinius.
2. Stimuliuojanti fizinė aplinka:
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomones
Mokinių darbo vietose minimaliai vaizdinių priemonių ar triukšmo šaltinių (mažai sienų dekoro, nėra atidarytų langų per kuriuos mokinys gali išgirsti triukšmą ir išsiblaškyti).
Klasėje esančios mokymo medžiagos yra gerai organizuotos (pašalinamos, kai jos nebenaudojamos, pažymėtos ir išdėstytos joms skirtoje vietoje).
Klasėje esantis sienų dekoras yra minimalus (dekoras yra susijęs su mėnesio ar savaites tematika, keli mokinių darbai).
3. Klasės zonos yra lengvai atpažįstamos ir suprojektuotos, kad būtų atsižvelgta į įgūdžius pagal mokymo programas:
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomones
Dienos veikla nuosekliai vyksta nurodytose vietovėse (t. y. Mokytojų vadovaujama veikla, savarankiška veikla, grupės veikla, laisvalaikio veikla).
Klasės zonos sukurtos taip, kad atitiktų mokinių amžių ir raidos lygį (pvz., užkandžiavimų, žaidimų, darbo vieta ugdymo įstaigose).
Kiekvienoje klasės zonoje reikalingos medžiagos yra lengvai prieinamos darbuotojams ir mokiniams (jei reikia).
4. Fizinės struktūros elementai naudojami aplinkoje visą dieną klasėje ir / ar mokyklos aplinkoje:
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomones
Mokinių darbo aplinkoje ir/ar klasės veikloje yra vizualių ir fizinių elementų.
Vaizdiniai ar kiti elementai yra valgykloje, sporto salėje, muzikos kabinete ir kitose patalpose jei to reikia.
5. Reguliarūs tvarkaraščiai ir susiję komponentai kurie nuolat naudojami visą dieną:
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomones
Klasės tvarkaraštis aiškiai rodomas, nurodant mokinių užduotis.
Individualūs vaiko tvarkaraščiai nuolat naudojami visą dieną.
Vizualiniai perėjimo ženklai, keičiantis veiklai yra nuosekliai naudojami visą dieną.
Klasės zonos yra vizualiai pažymėtos atitinkančiais tvarkaraščio komponentais (t.y. dėžutėje su atitinkamu objektu, nuotrauka, piktograma).
6. Individualūs tvarkaraščiai suplanuoti taip, kad atitiktų vaiko vystymosi lygį, stipriąsias puses ir poreikius:
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomones
Vertinimas naudojamas nustatant tinkamą tvarkaraščio ilgį, vietą ir pateikimo būdą.
Mokiniai turi individualius dienos tvarkaraščius, suderintus su jų vystymosi lygiu.
7. Mokiniai mokomi, kaip naudotis vaizdinėmis priemonėmis ir kaip elgtis su tvarkaraštyje nurodytais pokyčiais:
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomones
Mokiniai yra pasirengę atlikti suplanuotos veiklos pakeitimus (t. y. vizualinėmis priemonėmis, rodant naują veiklą).
Pedagogai supažindina mokinius su minimaliais žodiniais / fiziniais užrašais (jei reikia), kai naudojamasi tvarkaraščiu.
8. Naudojami darbo planai ir su jais susiję komponentai nuosekliai visą dieną:
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomones
Kiekvienam mokiniui yra sukurtas darbo planas, skirtas naudotis per savarankišką darbo laiką (organizuotas ir struktūruotas darbo planas turėtų atsakyti į 4 klausimus mokiniui - Ką daryti? Kiek laiko daryti? Kada aš baigsiu? Ką man daryti toliau?).
Darbo planas yra naudojamas nuosekliai kiekvieną dieną.
Mokiniai naudoja darbo planus nepriklausomai nuo to ar pedagogas liepė.
9. Savarankiško darbo planuose naudojamos veiklos yra individualizuotos:
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomones
Savarankiškose darbo planuose naudojamos užduotys atspindi anksčiau įgytus įgūdžius ir dažnai keičiamos.
Užduotys, naudojamos savarankiškose darbo planuose, yra susijusios su individualiais tikslais ir uždaviniais.
10. Mokymo veikla suplanuota taip, kad atitiktų mokinio vystymosi lygį, stiprybes ir poreikius:
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomones
Užduotys ir klasės veikla yra susiję su nustatytais tikslais ir uždaviniais.
Stipresnės ir silpnesnės užduotys įtrauktos į mokinių veiklą.
Poreikių ir įgūdžių sritys įtrauktos į klasės veiklą ir/ar darbo užduotis.
11. Mokymo laikas yra struktūruota veikla, pagal kurią atsižvelgiama į įgūdžius mokymo programoje:
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomones
Mokymosi medžiaga pateikiama sistemingai ir organizuotai.
Įgūdžiai / užduotys suskirstytos į žingsnius.
Mokymo veikloje pasiekti rezultatai nuolat rašomi į mokinio pasiekimų knygelę.
Mokymo metu naudojama fizinė struktūra, tvarkaraščiai, darbo planai.
12. Priimtinos kalbos mokiniui palaikymas yra nuosekliai naudojamas:
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomones
Pedagogai kalba taip, kad mokiniai suprastu.
Verbalinis bendravimas su mokiniais papildomas arba pakeičiamas į bendravimo korteles/ paveikslėlius.
13. Komunikacijos išraiškos sukurtos taip, kad atitiktų mokinio vystymosi lygį, stiprybes ir poreikius:
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomones
Formalus / neformalus vertinimas naudojamas mokinio bendravimo tikslams nustatyti ir komunikacijos išraiškos / veiklos formavimui.
Komunikacijos išraiškos sistemos yra individualizuotos kiekvieno mokinio lygiui.
Komunikacijos išraiškos sistemos yra nuosekliai naudojamos kiekvienam mokiniui kasdien ugdymo įstaigoje.
14. Kalbos mokymas yra individualizuotas ir orientuojamas į funkcionalių bendravimo įgūdžių mokymą:
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomones
Instrukcija komunikacijoje pabrėžia prasmingą, savaiminį bendravimą.
Instrukcija komunikacijoje įtraukta į kasdienę veiklą.
15. Klasės aplinka skatina bendravimą:
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomones
Bendravimo veikla apima atitinkamus vizualios struktūros elementus.
Struktūruota aplinka naudojama norint palengvinti komunikacines galimybes (t. y. patraukti kokį daiktą iš aplinkos ir paprašyti parodyti trūkstamos dalies).
16. Laisvalaikis ir socialiniai įgūdžiai, skirti mokinio vystymosi lygiui, stiprybėms ir poreikiams tenkinti:
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomones
Neformalus vertinimas naudojamas mokinio socialinių ir laisvalaikio tikslų nustatymui, taip pat socialinių / laisvalaikio užsiėmimų rengimui.
Laisvalaikis ir socialinė veikla planuojami pagal individualius mokinio interesus.
Laisvalaikio ir socialinės veiklos metu yra tinkami vizualinės struktūros elementai.
17. Socialinių įgūdžių lavinimas orientuojasi į pozityviosios patirties su kitais palengvinimą:
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomones
Socialinių įgūdžių mokymas palengvina sąveiką su kitais.
Socialinių įgūdžių mokymas įvyksta ugdymo įstaigoje įvairiais kontekstais (t. y. grupinėse veiklose, veikla poroje).
Socialinių įgūdžių ugdymas paprastai skatina bendraamžius bendrauti.
Jūsų nuomone, kokios yra ugdymosi galimybės mokiniams su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais (argumentuotai paaiškinkite savo atsakymą).