LIETUVOS LOGOPEDŲ / LOGOTERAPEUTŲ APKLAUSA: LLA VEIKLOS VERTINIMAS IR LOGOPEDŲ PROFESINĖS VEIKLOS AKTUALIJOS

Lietuvos logopedų asociacijos (LLA) Taryba vykdo logopedų / logoterapeutų, dirbančių įvairiose šalies institucijose, apklausą. 

Apklausos tikslas - atskleisti šalies logopedų nuomonę apie narystę LLA, asociacijos veiklos kokybę, jos tobulinimo kryptis bei šalies logopedų, dirbančių skirtingose institucijose profesinės veiklos aktualijas.

Kviečiame šiame tyrime dalyvauti visus Lietuvos logopedus / logoterapeutus.

Visos nuomonės ir pasiūlymai mums bus labai vertingi, nes LLA Tarybai leis toliau planuoti veiklos kryptis, atstovaujant Jūsų profesinius interesus.

Apibendrinti šios apklausos rezultatai bus pristatomi Lietuvos logopedų asociacijos narių Visuotiniame susirinkime.

Anketą prašome užpildyti iki 2017m. sausio 25d. 

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Daivą Kairienę, el.paštu: daiva@logopeduasociacija.lt

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Jūsų amžius:Privalomas
2. Jūsų kvalifikacija:Privalomas
3. Logopedo /logoterapeuto darbo stažas:Privalomas
4. Įstaigos tipas, kurioje dirbate:Privalomas
5. Narystė Lietuvos logopedų asociacijoje:Privalomas
6. Kaip vertinate logopedų /logoterapeutų narystės LLA galimybes?Privalomas
PuikiaiGeraiBlogaiNeturiu nuomonės
LLA narystės mokesčio dydis
LLA renginių mokesčio dydis LLA nariams
LLA renginių mokesčio dydis ne LLA nariams
LLA narystė tarptautinėse asociacijose (CPLOL, IALP)
7. Išsakykite savo nuomonę ir pateikite pasiūlymų, susijusių su LLA narystės klausimais. Kuo Jūsų nuomone logopedui svarbi narystė LLA? (visi Jūsų pasiūlymai ir atsiliepimai labai svarbūs)Privalomas
8. Kaip vertinate pastarųjų 2-jų metų LLA Tarybos veiklą įvairiose srityse?Privalomas
PuikiaiGeraiBlogaiNeturiu nuomonės
LLA pirmininko ir Tarybos narių darbas, pareigų vykdymas
LLA struktūra ir reglamentas (nuostatai)
LLA Tarybos veiklos planavimas ir atsiskaitymas už veiklą nariams
LLA lėšų panaudojimas ir finansinis atsiskaitymas
LLA visuotinių susirinkimų organizavimas
LLA Tarybos narių ir pirmininko rinkimų organizavimas
LLA vykdoma projektinė veikla
9. Išsakykite savo nuomonę ir pateikite pasiūlymų LLA Tarybos narių veiklai tobulinti (visi Jūsų pasiūlymai ir atsiliepimai labai svarbūs)Privalomas
10. Kieno interesus, Jūsų nuomone, turėtų atstovauti LLA, organizuodama renginius, vykdydama metodinės informacijos sklaidą ir kt. veiklą?Privalomas
11. Kaip vertinate logopedo profesijos ir logopedų profesinių interesų reprezentavimą bei atstovavimą LLA?Privalomas
PuikiaiGeraiBlogaiNeturiu nuomonės
Metų logopedo / logoterapeuto rinkimų organizavimas
Europos logopedų dienos minėjimas
LLA simbolikos kūrimas ir viešinimas
Profesijos ir LLA veiklos viešinimas spaudoje, internetinėje erdvėje ir kt.
Šalies logopedų metodinės veiklos inicijavimas ir skatinimas
Šalies logopedų profesinio tobulėjimo skatinimas
Logopedų, dirbančių švietimo sektoriuje, interesų atstovavimas
Logopedų, dirbančių sveikatos priežiūros institucijose, interesų atstovavimas
Logopedų interesų atstovavimas profesiniu / teisiniu / politiniu lygmeniu
Lietuvos logopedų atstovavimas tarptautinėse asociacijose
12. Kaip vertinate LLA bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis, atstovaujant logopedų / logoterapeutų profesinius interesusPrivalomas
PuikiaiGeraiBlogaiNeturiu nuomonės
Bendradarbiavimas su LR Švietimo ir mokslo ministerija / Sveikatos apsaugos ministerija
Bendradarbiavimas su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru
Bendradarbiavimas su šalies Pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis
Bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis
Bendradarbiavimas su kitomis šalyje veikiančiomis asociacijomis
Bendradarbiavimas su profesinėnis sąjungomis
Bendradarbiavimas su šalies logopedų metodinės veiklos būreliais
13. Pateikite pasiūlymų, susijusių su logopedų profesinių interesų atstovavimu ir LLA bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis veiklai tobulinti (visi Jūsų pasiūlymai ir atsiliepimai labai svarbūs)Privalomas
14. Kaip vertinate LLA organizuojamus kvalifikacijos kėlimo renginius?Privalomas
PuikiaiGeraiBlogaiNeturiu nuomonės
LLA nacionalinių renginių aktualumas ir kokybė
LLA renginių formatas (kongresai, konferencijos, seminarai)
LLA renginių prieinamumas visiems šalies logopedams (ne tik LLA nariams)
LLA renginių organizavimas ir registracijos vykdymas
Pažymėjimų ir sąskaitų faktūrų išdavimas LLA renginiuose
Maitinimas LLA renginių pertraukų metu
LLA renginių vieta
Tarptautinių LLA seminarų aktualumas ir kokybė
Baltijos šalių logopedų kongresų organizavimas
Renginių rėmėjų paieška
15. Išsakykite savo nuomonę ir pateikite pasiūlymų, susijusių su LLA renginių organizavimu, tematikomis, formatu (visi Jūsų pasiūlymai ir atsiliepimai labai svarbūs)Privalomas
16. Kaip vertinate LLA vykdomą logopedams aktualios profesinės informacijos sklaidą?Privalomas
PuikiaiGeraiBlogaiNeturiu nuomonės
LLA internetinės svetainės informatyvumas, patrauklumas
LLA internetinės svetainės prieinamumas visiems šalies logopedams
LLA Facebook paskyros informatyvumas, patrauklumas
17. Pateikite pasiūlymų šiai veiklai tobulinti (visi Jūsų pasiūlymai ir atsiliepimai labai svarbūs)Privalomas
18. Kiek, Jūsų nuomone, svarbu atnaujinti /tikslinti / tobulinti šias sritis, susijusias su švietimo institucijose dirbančių logopedų veikla?
(Į šį klausimą atsakykite, jeigu Jūs dirbate švietimo institucijoje)
Labai svarbuIš dalies svarbuVisiškai nesvarbuNeturiu nuomonės
Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų klasifikacijos tikslinimas
Logopedo profesijos ir vartojamų terminų aprašo rengimas
Logopedo pagalbos skyrimo ir organizavimo tvarka, dokumentų atnaujinimas
Logopedo pareigybinių instrukcijų, funkcijų, darbo apimties aprašo atnaujinimas
Logopedo vedamos dokumentacijos reglamentavimas
Logopedo darbo priemonių dezinfekavimo aprašo rengimas
Metodinių gairių (tikslai, uždaviniai, pratybų struktūra ir kt.) pratyboms planuoti ir organizuoti rengimas
Metodinių gairių individualizuotoms (individualioms) / grupinėms programoms rengti teikimas
Metodinių gairių įvairiems vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimams identifikuoti, diferencijuoti rengimas
Metodinių gairių įvairiems vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti (sutrikimų įveikimo kryptys, metodai) rengimas
Vaikų kalbėjimo ir kalbos vertinimo instrumentų rengimas / vertimas / rekomendacijos jiems taikyti
Rekomendacijų dėl logopedų kvalifikacijos kėlimo kriterijų atnaujinimo / keitimo rengimas
19. Pateikite pasiūlymų šioms veikloms inicijuoti ir įgyvendinti. Koks galėtų būti LLA Tarybos ir narių, kitų institucijų, metodinės veiklos būrelių vaidmuo šiose veiklose? (visi Jūsų pasiūlymai labai svarbūs)
(Į šį klausimą atsakykite, jeigu Jūs dirbate švietimo institucijoje)
20. Kiek, Jūsų nuomone, svarbu atnaujinti /tikslinti / tobulinti šias sritis, susijusias su sveikatos priežiūros institucijose dirbančių logoterapeutų veikla?
(Į šį klausimą atsakykite, jeigu Jūs dirbate sveikatos priežiūros institucijoje)
Labai svarbuIš dalies svarbuVisiškai nesvarbuNeturiu nuomonės
Logoterapeuto pareigybės pavadinimo keitimas
Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų klasifikacijos tikslinimas
Logopedo profesijos ir vartojamų terminų aprašo rengimas
Logopedo pagalbos skyrimo ir organizavimo tvarka, dokumentų atnaujinimas
Logopedo pareigybinių instrukcijų, funkcijų, darbo apimties aprašo atnaujinimas
Logopedo vedamos dokumentacijos reglamentavimas
Logopedo darbo priemonių dezinfekavimo aprašo rengimas
Metodinių gairių (tikslai, uždaviniai, pratybų struktūra ir kt.) pratyboms planuoti ir organizuoti rengimas
Metodinių gairių individualizuotoms (individualioms) / grupinėms programoms rengti teikimas
Metodinių gairių įvairiems vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimams identifikuoti, diferencijuoti rengimas
Metodinių gairių įvairiems vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti (sutrikimų įveikimo kryptys, metodai) rengimas
Vaikų kalbėjimo ir kalbos vertinimo instrumentų rengimas / vertimas / rekomendacijos jiems taikyti
Logoterapeuto kvalifikacijos kėlimo reglamento rengimas
21. Pateikite pasiūlymų šioms veikloms inicijuoti ir įgyvendinti. Koks galėtų būti LLA Tarybos, kitų institucijų, metodinės veiklos būrelių, LLA narių vaidmuo šiose veiklose? (visi Jūsų pasiūlymai labai svarbūs)
(Į šį klausimą atsakykite, jeigu Jūs dirbate sveikatos priežiūros institucijoje)