Kurčiųjų neprigirdinčiųjų įtraukusis ugdymas

Nuo 2024 m. planuojamas visuotinis įtraukusis ugdymas, tai reiškia, kad visi vaikai, nepaisant skirtingų poreikių, mokysis drauge vienoje mokykloje, vienoje klasėje. 

Kviečiame Jus išsakyti savo nuomonę dėl įtraukiojo ugdymo bendrose mokyklose  tinkamumo ar netinkamumo kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams. 

Anketa yra anoniminė, be galimybės Jus identifikuoti. 

Anketos duomenys bus naudojami tobulinant kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų ugdymo centrų / mokyklų veiklą ir rengiant straipsnį švietimo tema. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Mano vaikas šiuo metu ugdomas
2. Kas, Jūsų manymu, yra įtrauki mokykla?
3. Koks Jūsų požiūris į įtraukųjį ugdymą?
4. Tėvų požiūris į vaiką ir santykiai su juo
5. Šiuo metu mano vaiko santykiai su bendraamžiais
6. Jei galėčiau rinktis, norėčiau, kad
7. Jeigu Jūsų vaiko klasėje kartu mokytųsi didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ar didelę negalią turintys mokiniai, kaip Jūs tai vertintumėte?
SutinkuNesutinkuSunku pasakyti
Manau, kad tokie mokiniai turėtų mokytis kartu (bendrosiose klasėse)
Manau, kad tai paskatintų patyčias klasėje
Manau, kad mano vaikui būtų naudinga pažinti tokius žmones
8. Manau, kad jei mano vaikas mokytųsi paprastoje bendrojo ugdymo mokykloje
SutinkuNesutinkuAbejoju
Vaiko elgesys mokykloje pagerėtų
Pagerėtų jo bendravimas su šeimos nariais
Pagerėtų vaiko psichinė būsena
Tobulėtų jo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai
Gerėtų vaiko mokymosi pasiekimai
Pagerėtų jo žinios ir akademiniai pasiekimai
Didėtų vaiko noras eiti į mokyklą
Jis geriau suprastų, kaip jam pačiam geriausia mokytis
Vaikas jaustųsi saugesnis
Patirtų mažiau patyčių
Aktyviau dalyvautų popamokinėje veikloje
9. Kokių savybių ir gebėjimų reikia mokytojams, dirbantiems su kurčiaisiais ir neprigirdinčiais vaikais?
Labai svarbuSvarbuNei svarbu, nei nesvarbuNesvarbu
Optimizmo
Pedagoginės intuicijos
Pastabumo
Geranoriškumo
Humoro jausmo
Darbo patirties
Profesionalumo
Kiekvieno vaiko atjautimo, supratimo (empatijos)
Lankstumo
Mokėti gestų kalbą
Griežtumo
Dėmesingumo
Savitvardos
Pakantumo
Atlaidumo
10. Kai galvoju, kad mano vaikas netrukus gali pradėti mokytis bendrojo ugdymo mokykloje
11. Ką reiktų keisti bendrojo ugdymo mokyklose, jei drauge mokytųsi kurtieji ir girdintieji vaikai
Labai svarbuSvarbuNei svarbu, nei nesvarbuNesvarbuVisiškai nesvarbu
Nieko nereikia keisti
Apie tai turėtų daugiau kalbama žiniasklaidoje
Formuoti teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į šiuos vaikus
Glaudesnio tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo
Ugdyti šių mokinių pasitikėjimą savimi
Stiprinti įstatyminę bazę
Tobulinti mokymo programas (jas pritaikyti kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams)
Pritaikyti fizinę mokyklos aplinką
Tobulinti mokymo procesą (mokytojai turi mokėti gestų kalbą)
Jei mokytojas nemoka gestų kalbos, visose tokiose pamokose turi būti vertėjas
Mokymosi priemonės (vadovėliai, pratybos) turi būti išversti į gestų kalbą
Vaikai turi mokytis ir gestų kalbos
Būtina stiprinti vaikų sakytinę kalbą
Didelis dėmesys turi būti skiriamas rašytinės kalbos mokymui
Vaikams turėtų būti teikiama daugiau pagalbos
12. Jūsų pastebėjimai ir siūlymai dėl 2024 metais planuojamo visuotinio įtraukiojo ugdymo (kad visi vaikai mokytųsi bendrose mokyklose)
13. Jūsų gyvenamoji vieta
14. Aš pats / pati esu