UserIvanova
Vieša
Pranešti

Konferencijų, skirtų teatrologijos studentams, reikšmė ir reikalingumas

 

Šios anketos rezultatais siekiama ištirti konferencijų, skirtų teatrologijos ir teatro studijų studentams, reikšmę bei reikalingumą. Siekiama ištirti, ar ir kiek tokia praktika artima - šiuo atveju - Lietuvoje studijuojantiems studentams, ar (tarptautinės) konferencijos traktuojamos kaip mokymosi priemonė ir galimybė tobulėti studentams.

Tyrimo rezultatai bus panaudoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, teatro ir kino fakulteto, meno vadybos skyriaus, teatro vadybos I kurso magistro studijų studentės Viktorijos Ivanovos kursinio darbo rašymui. 

Jūsų nuomonė ir atsakymai labai svarbūs!

Klausimynas yra anoniminis, nereikia rašyti nei vardo, nei pavardės.

Bus skelbiami tik apibendrinti tyrimo duomenys.

Pic
Jūsų amžius:
Jūsų lytis:
Jūsų išsilavinimas
Jei praėjusiame klausime pasirinkote "kita", prašau konkrečiai nurodyti išsilavinimą:
Jūsų statusas:
Jei praėjusiame klausime pasirinkote "kita", prašau nurodyti konkrečiai:
Kokiame mieste studijuojate / studijavote?
Jei praėjusiame klausime pasirinkote "kitame mieste", prašau jį konkrečiai nurodyti:
Ar šiandieninę teatrologijos / teatro studijų kokybę vertinate kaip atitinkančią lūkesčius, kokybišką?
Šiandienines teatrologijos / teatro studijas galėtumėte apibūdinti kaip...
Jei praėjusiame klausime pasirinkote "kita", prašau nurodyti konkrečiai, kaip galėtumėte apibūdinti teatrologijos / teatro studijas, teorinių žinių ir praktinių įgūdžių suteikimo santykio klausimu.
Ar esate dalyvavęs (-usi) teatrologijos / teatro studentų konferencijoje?
Ar esate skaitęs (-čiusi) pranešimą teatrologijos / teatro studentų konferencijoje?
Jei esate dalyvavęs (-usi) tarptautinėje teatrologijos / teatro studentų konferencijoje, nurodykite, kokioje (-iose) šalyje (-yse) ji (-os) vyko:
Jei praėjusiame klausime nebuvo nurodyta šalis, kurioje esate dalyvavęs (-usi) konferencijoje, prašau konkrečiai nurodyti, kurioje:
Kaip manote, ar teatrologijos / teatro studentų konferencijos yra reikalingos kaip galima mokymosi priemonė?
Jei praėjusiame klausime pasirinkote "kita", prašau įvardyti, koks Jūsų nuomone būtų tiksliausias atsakymas į klausimą.
Įvertinkite, kiek sutinkate su pateiktais teiginiais, susijusiais su dalyvavimu teatrologijos / teatro studentų konferencijoje. Jūsų nuomone, tai...
Stipriai sutinkuSutinkuŠiek tiek sutinkuNežinau, galNelabai sutinkuNesutinkuVisai nesutinku
Lavina sugebėjimą klausyti ir suvokti informaciją, pateiktą pranešimo forma
Jei konferencija yra tarptautinė ir vyksta užsienio kalba, padeda tobulinti tos kalbos žinias
Skatina provokuoti diskusijas, nesutikti su pranešėju ir išsakyti savo nuomonę
Suteikia galimybę pamatyti konkrečią problemą, reiškinį iš kitokios perspektyvos
Jei pats (-ti) neskaitote pranešimo, klausymas padeda susidomėti pranešimo skaitymu
Padeda permąstyti konkretų atvejį, pakeisti nuomonę, jei esi įtikinamas (-a) pranešėjo argumentų
Suteikia galimybę praplėsti akiratį aptariamos temos klausimu
Lavina bendravimo įgūdžius, skatina tapt komunikabilesniam (-iai)
Didina viešo kalbėjimo baimę, kelia įtampą
Verčia jaustis nekompetetingu (-a), menkesniu (-e)
Skatina daugiau domėtis konkrečia tema, klausimu
Lavina fantaziją, ieškant kitokių pranešimo pristatymo būdų
Suteikia galimybę susipažinti su įvairiais tą pačią temą analiuojančiais kolegomis, praplečia pažįstamų ratą
Padeda atskleisti savo žinias, jų lygį
Suteikia galimybę tapti autoritetingu asmeniu
Skatina kompleksų atsiradimą, diskomfortą
Padeda panaudoti įgytas žinias studijuojamuose dalykuose, net ir menkiau susijusiuose su konferencijos tema
Suteikia pasitikėjimo savo galimybėmis
Jei konferencija vyksta svečioje šalyje, atsiranda galimybė ją pažinti, pakeliauti
Pranešimo teatrologijos / teatro studentų konferencijai rengimas...
Stipriai sutinkuSutinkuIš dalies sutinkuNežinau, galNe visai sutinkuNesutinkuKategoriškai nesutinku
...padeda mokytis dirbti su medžiaga, ją atrinkti, pateikti
...trukdo gilintis į svarbesnius su studijomis susijusius klausimus
...padeda atrasti net ir su tema nesusijusios, bet svarbios ir reikalingos mokymosi procesui informacijos
...nesuteikia galimybės pateiktos temos klausimu pristatyti išsamaus tiriamojo darbo, analizės
...padeda mokytis rašyti, pateikti informaciją
...trukdo orientuotis į mokslinį rašymo stilių, atitraukia nuo mokslinės kalbos
...padeda išmokti naujų terminų, gilintis į mokslinę kalbą
...suteikia galimybę ieškoti originalesnių medžiagos pateikimo būdų
Nurodykite, kokie, Jūsų manymu, yra pagrindiniai trukdžiai dalyvauti teatrologijos / teatro studentų konferencijoje:
Ar Lietuvoje pakanka galimybių studentams dalyvauti teatrologijos / teatro studentų konferencijose?