Userfaustatavoraite
Vieša
Pranešti

Klaipėdos rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektų atstovų požiūris į Valstybės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui prieinamumą ir poreikį

Esu Fausta Tavoraitė, Klaipėdos universiteto vadybos studijų programos studentė. Rengiu baigiamąjį magistro darbą ir atlieku tyrimą, kuriuo siekiu išsiaiškinti Klaipėdos rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektų atstovų požiūrį į Valstybės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui prieinamumą ir poreikį. Tyrimas anoniminis, todėl neprašoma nurodyti savo vardo ar pavardės. Gauti rezultatai bus pateikti apibendrintai, nesiejant su konkrečiu asmeniu. Konfidencialumas garantuojamas. Tyrimo duomenys bus panaudoti tik moksliniais tikslais. Tyrime kviečiu dalyvauti tik Klaipėdos rajone registruotų smulkių ir vidutinių įmonių atstovus ar verslininkus, kurių darbuotojų skaičius neviršija 250, metinės pajamos – iki 50 mln. Eur, o turto balansinė vertė ne didesnė nei 43 mln. Eur.

Kokia Valstybės paramos verslui forma esate naudojęsi arba naudojatės šiuo metu?Privalomas
Įvertinkite Valstybės paramos verslui paslaugos poreikįPrivalomas
NereikalingaTik išimtinais atvejaisIš dalies reikalingaLabai reikalinga
Parama iš savivaldybių SVV paramos fondų
Techninė parama (verslo inkubatorių teikiamos patalpų ir įrangos nuomos, administravimo ir pan. paslaugos)
Mokymai lengvatinėmis sąlygomis
Informacinių centrų teikiama bendra informacija įmonės steigimo, įregistravimo ir pan. klausimais
Profesionalių konsultacinių centrų konsultacijos teisiniais, finansavimo, užsienio rinkų analizės ir pan. klausimais
Pelno mokesčio lengvatos
PVM lengvatos
Vietinių rinkliavų lengvatos
Valstybės subsidijos
Mugės: organizavimas ir atstovavimas
ES Struktūrinių fondų parama
Kitos ES paramos programos
Įvertinkite pasitenkinimą valstybės vykdomomis verslo paramos programomisPrivalomas
Įvertinkite verslo paramos paslaugą, kuria naudojotės per paskutinius 1 metusPrivalomas
Visiškai netenkinaNetenkinaIš dalies tenkinaTenkinaVisiškai tenkina
Paslaugos gavimo sąlygos (atrankos kriterijai)
Kainos už paslaugą nustatymo principas
Paslaugos teikėjo elgsena
Paslaugos teikėjo supratimas apie jūsų verslo sąlygas
Paslaugos teikėjo profesionalumas teikiant paslaugą
Suteiktos paslaugos kokybė
Gautos paslaugos nauda jūsų įmonei
Įvertinkite veiksnius, kurie trukdo pasinaudoti verslo paramos paslaugomisPrivalomas
Labai trukdoTrukdoIš dalies trukdoNetrukdoVisiškai netrukdo
Informacijos apie tokių paslaugų teikimą stoka
Teikiamų paslaugų neatitikimas jūsų verslo poreikiams
Netinkamos paslaugų teikimo sąlygos
Institucijų, teikiančių paramą smulkiam ir vidutiniam verslui, stoka
Biurokratinės kliūtys
Kita
Jūs esatePrivalomas
Jūsų atstovaujamos įmonės (verslo) veiklos trukmėPrivalomas
Kuriai iš išvardintų smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rūšių priskiriama jūsų įmonė?Privalomas
Jūsų įmonės teisinė formaPrivalomas
Kokiam sektoriui priskirtina jūsų įmonės pagrindinė ekonominės veiklos rūšis?Privalomas