Usertatjana.zilina
Vieša
Pranešti

Klaipėdos lopšelio-darželio " Šermukšnėlė" „PLAČIOJO“ AUDITO ATLIKIMO FORMA

Šias mokslo metais  nutarta vykdyti įstaigos platųjį auditą. Prašome vadovaujantis šia anketos formą įvertinti įstaigos veiklą pagal 4 vertinimo lygius (1-as lygis- nepatenkinamai, vyrauja trūkumai, 2-as lygis- patenkinamai, yra rimtų trūkumų, 3-as lygis- gerai, stipriųjų pusių daugiau negu trūkumų, 4-as lygis- labai gerai, vyrauja stipriosios pusės).

 

1.1.Moklyklos vertybės. .1.1.Vaikų kultūra
1.1.2.Aplinkos svetingumas, saugumas,
1.1.3.Mokyklos mirkoklimatas
1.1.4.Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas
1.1.5.Tradicijos
1.2.Mokyklos įvaizdis 1.2.1.Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas.
1.1.2.Mokyklos populiarumas ir prestižas
1.2.3.Įvaizdžio kūrimo kultūra
1.3.Mokyklos vidaus ir išorės ryšiai 1.3.1.Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė
1.3.2.Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
1.3.3.Atvirumas pokyčiams
1.3.4.Mokyklos vieta bendruomenėje
2.VAIKO UGDYMAS IR UGDYMASIS 2.1.Ugdymo turinys 2.1.1.Programos atitiktis pagal valstybės nustatytus reikalavimus
2.1.2.Programų tarpusavio dermė
2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams
2.1.4.Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis pagal vaikų amžių, poreikius bei interesus
2.2.Ugdymo(si) turinio ir procedūrų planavimas 2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimas
2.2.2.Planavimo procedūrų kokybė
2.2.3.Metodinė pagalba planavimui
2.3.Ugdymo(si) proceso kokybė 2.3.1.Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas
2.3.2.Ugdymo organizavimo kokybė
2.3.3.Mokytojo ir ugdytinio sąveika
2.3.4.Ugdymosi motyvacijos palaikymas
2.4.Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas ugdymo procese 2.4.1.Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje
2.4.2.Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė
2.4.3.Šeimos gaunamos informacijos kokybė
3.VAIKO UGDYMO(SI) PASIEKIMAI 3.1.Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas 3.1.1.Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema
3.1.2.Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant
3.2.Vaiko pasiekimų kokybė 3.2.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais
3.2.2.Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje
3.2.3.Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažanga
4.PARAMA IR PAGALBA VAIKUI, ŠEIMAI 4.1.VAIKO TEISIŲ GARANTAVIMAS IR ATSTOVAVIMAS 4.1.1.Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose
4.1.2.Vaiko teisių garantavimas mokykloje
4.1.3.Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje
4.2.Vaiko poreikių tenkinimas 4.2.1.Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas
4.2.2.Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas
4.2.3.Psichologinė ir socialinė pagalba
4.2.4.Vaiko sveikatos stiprinimas
4.2.5.Pagalba specialiųjų poreikių vaikams
4.3.Parama ir pagalba šeimai 4.3.1.Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė
4.3.2.Teikiamų paslaugų kokybė
4.3.3.Paslaugų tikslingumas
5.IŠTEKLIAI 5.1.Personalo politika 5.1.1.Personalo formavimas
5.1.2.Personalo kompetencija ir jos jos panaudojimas
5.1.3.Galimybių tobulėti sudarymas
5.2.Materialinė aplinka 5.2.1.Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje
5.2.2.Ugdymą(si) skatinanti aplinka
5.3.Finansiniai ištekliai 5.3.1.Finansavimas
5.3.2.Biudžeto tvarkymo sistema
6.MOKYKLOS VALDYMAS 6.1.Vidaus auditas 6.1.1.Mokytojų ir kito personalo dalyvavimas vidaus audite
6.1.2.Vadovo dalyvavimas vidaus audite
6.1.3.Vidaus audito rezultatų panaudojimas
6.2.Strateginis mokyklos planas, metinė veiklos programa bei jų įgyvendinimas 6.2.1.Strateginio plano ir metinės veiklos programos struktūra ir tutinys
6.2.2.Uždavinių įgyvendinimas
6.2.3.Strateginio plano ir metinės veiklos programos veiksmingumas
6.3.Mokyklos vadovų veiklos veiksmingumas 6.3.1.Vadovo profesinė kompetencija
6.3.2.Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas
6.3.3.Santykiai su personalu, komandų telkimas
6.4.Valdymo ir savivaldos dermė 6.4.1.Mokyklos savivaldos institucijų kūrimas
6.4.2.Mokyklos savivaldos veiklumas
6.4.3.Savivaldos ir mokyklos administracijos sprendimų ir veiksmų dermė