UserAurelija321
Vieša
Pranešti

KLAIPĖDOS LOPŠELIO - DARŽELIO "BITUTĖ" PLAČIOJO AUDITO ATLIKIMO ANKETA - kopija

Gerb. Respondente,

Šiuo metu lopšelyje-darželyje "Bitutė" yra atliekamas platusis auditas, šiuo klausimynu siekiama įvertinti mūsų lopšelio-darželio veiklos rodyklių lygį. Jums yra pateikiama lygių skalė nuo 1 iki 4, pagal kurią prašome Jūsų įvertinti kiekvieną lopšelio-darželio veiklos rodiklį. Prie kiekvieno rodiklio parašykite savo įvertinimą.
4 lygis - Labai gerai (75–100%): veikla kūrybiška, originali, savita, veiksminga, kryptinga, labai paveiki.
3 lygis - Gerai (50–74%): veikla turi savitų bruožų, pakankamai sėkminga, potenciali, lanksti, paveiki, tinkama.
2 lygis - Neblogai (25–49%): veikla vidutiniška, neišskirtinė, patenkinama, priimtina.
1 lygis - Prastai (iki 24%): veikla nepatenkinama, neveiksminga, neperspektyvi.

1. IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS (toliau IUM) KULTŪRA.
1.1. Etosas.
1234
1.1.1. Vaikų kultūra
1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika
1.1.3. Mokyklos (IUM) mikroklimatas
1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas
1.1.5. Tradicijos
1. IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS (toliau IUM) KULTŪRA.
1.2. Mokyklos (IUM) įvaizdis
1234
1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas
1.2.2. Mokyklos (IUM) vieta bendruomenėje
1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra
1. IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS (toliau IUM) KULTŪRA.
1.3. Mokyklos (IUM) partnerystė ir viešieji ryšiai
1234
1.3.1. Mokyklos (IUM) bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė
1.3.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
1.3.3. Atvirumas pokyčiams
2. VAIKO UGDYMAS IR UGDYMASIS
2.1. Ugdymo turinys
1234
2.1.1. Programos atitiktis valstybės nustatytiems kriterijams
2.1.2. Programų tarpusavio dermė
2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams
2.1.4. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams bei interesams
2. VAIKO UGDYMAS IR UGDYMASIS
2.2. Ugdymosi turinio ir procedūrų planavimas
1234
2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas
2.2.2. Planavimo procedūrų kokybė
2.2.3. Metodinė pagalba planavimui
2. VAIKO UGDYMAS IR UGDYMASIS
2.3. Ugdymo(si) proceso kokybė
1234
2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas ir kūrybiškumas, sistemingumas
2.3.2. Auklėtojo ir vaiko sąveika
2.3.3. Ugdymosi motyvacijos palaikymas
2. VAIKO UGDYMAS IR UGDYMASIS
2.4. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas ugdymo procese
1234
2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje
2.4.2. Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė
2.4.3. Šeimos gaunamos informacijos kokybė
3. VAIKO UGDYMO(SI) PASIEKIMAI
3.1. Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas
1234
3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema
3.1.2. Auklėtojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant
3. VAIKO UGDYMO(SI) PASIEKIMAI
3.2. Vaiko pasiekimų kokybė
1234
3.2.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais
3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje
3.2.3. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi pažanga
4. PARAMA IR PAGALBA VAIKUI, ŠEIMAI
4.1 Vaiko teisių garantavimas ir atstovavimas
1234
4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose
4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokyklose
4.1.3. Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje
4. PARAMA IR GALBA VAIKUI, ŠEIMAI
4.2. Vaiko poreikių tenkinimas
1234
4.2.1. Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas
4.2.2. Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas
4.2.3. Pedagoginė ir socialinė pagalba
4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas
4.2.5. Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams
4. PARAMA IR GALBA VAIKUI, ŠEIMAI
4.3. Parama ir pagalba šeimai
1234
4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė
4.3.2. Teikiamų paslaugų kokybė
4.3.3. Paslaugų tikslingumas
5. IUM VALDYMAS
5.1. IUM veiklos planavimas
1234
5.1.1. IUM vizija, misija ir tikslai
5.1.2. Planavimo procedūros
5.1.3. Planų kokybė ir dermė
5.1.4. Plano įgyvendinimas ir jo poveikis
5.1.4. Plano įgyvendinimas ir jo poveikis
5. IUM VALDYMAS
5.2. IUM įsivertinimas
1234
5.2.1. Įsivertinimo procesas
5.2.2. Įsivertinimo rezultatų naudojimas
5. IUM VALDYMAS
5.3. Vadovavimo stilius
1234
5.3.1. Vadovavimo principas
5.3.2. Personalo komplektavimas ir darbo organizavimas
5. IUM VALDYMAS
5.4. Materialinių išteklių valdymas
1234
5.4.1. Lėšų vadyba
5.4.2. Patalpų naudojimas