UserLDPasaka
Vieša
Pranešti

KAUNO L/D "PASAKA" PLATUSIS AUDITAS 2019

Gerb. respondente,

šiuo metu lopšelyje-darželyje yra atliekamas platusis auditas, šiuo klausimynu siekiama įvertinti mūsų lopšelio-darželio veiklos rodyklių lygį. Jums yra pateikiama lygių skalė nuo 1 iki 4, pagal kurią prašome Jūsų įvertinti kiekvieną lopšelio-darželio veiklos rodiklį. Prie kiekvieno rodiklio parašykite savo įvertinimą.
4 lygis - Labai gerai (75–100%): veikla kūrybiška, originali, savita, veiksminga, kryptinga, labai paveiki;
3 lygis - Gerai (50–74%): veikla turi savitų bruožų, pakankamai sėkminga, potenciali, lanksti, paveiki, tinkama;
2 lygis - Neblogai (25–49%): veikla vidutiniška, neišskirtinė, patenkinama, priimtina;
1 lygis - Prastai (iki 24%): veikla nepatenkinama, neveiksminga, neperspektyvi.

1. ETOSASPrivalomas
1.1. Mokyklos vertybės
1234
1.1.1. Vaikų kultūra
1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika
1.1.3. Mokyklos mikroklimatas
1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas
1.1.5. Tradicijos
1. ETOSASPrivalomas
1.2. Mokyklos įvaizdis
1234
1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo jausmas
1.2.2. Mokyklos populiarumas ir prestižas
1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra
1. ETOSASPrivalomas
1.3. Mokyklos vidaus ir išorės ryšiai
1234
1.3.1. Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė
1.3.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
1.3.3. Atvirumas pokyčiams
1.3.4. Mokyklos vieta bendruomenėje
2. VAIKO UGDYMAS IR UGDYMASISPrivalomas
2.1. Ugdymo turinys
1234
2.1.1. Programos atitiktis valstybės nustatytiems reikalavimams
2.1.2. Programų tarpusavio dermė
2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams
2.1.4. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis pagal vaikų amžių, poreikius bei interesus
2. VAIKO UGDYMAS IR UGDYMASISPrivalomas
2.2. Ugdymo(si) turinio ir procedūrų planavimas
1234
2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas
2.2.2. Planavimo procedūrų kokybė
2.2.3. Metodinė pagalba planavimui
2. VAIKO UGDYMAS IR UGDYMASISPrivalomas
2.3. Ugdymo(si) proceso kokybė
1234
2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas ir kūrybiškumas
2.3.2. Ugdymo organizavimo kokybė
2.3.3. Mokytojo ir ugdytinio sąveika
2.3.4. Ugdymosi motyvacijos palaikymas
2. VAIKO UGDYMAS IR UGDYMASISPrivalomas
2.4. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas ugdymo procese
1234
2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje
2.4.2. Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė
2.4.3. Šeimos gaunamos informacijos kokybė
3. VAIKO UGDYMO(SI) PASIEKIMAIPrivalomas
3.1. Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas
1234
3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema
3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant
3. VAIKO UGDYMO(SI) PASIEKIMAIPrivalomas
3.2. Vaiko pasiekimų kokybė
1234
3.2.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais
3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje
3.2.3. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažanga
4. PARAMA IR GALBA VAIKUI, ŠEIMAIPrivalomas
4.1 Vaiko teisių garantavimas ir pasiekimų vertinimas
1234
4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose
4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokykloje
4.1.3. Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje
4. PARAMA IR GALBA VAIKUI, ŠEIMAIPrivalomas
4.2. Vaiko poreikių tenkinimas
1234
4.2.1. Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas
4.2.2. Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas
4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba
4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas
4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams
4. PARAMA IR GALBA VAIKUI, ŠEIMAIPrivalomas
4.3. Parama ir pagalba šeimai
1234
4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė
4.3.2. Teikiamų paslaugų kokybė
4.3.3. Paslaugų tikslingumas
5. IŠTEKLIAIPrivalomas
5.1. Personalo politika
1234
5.1.1. Personalo formavimas
5.1.2. Personalo kompetencija ir jos panaudojimas
5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas
5. IŠTEKLIAIPrivalomas
5.2. Materialinė aplinka
1234
5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje
5.2.2. Ugdymą(si) skątinanti aplinka
5. IŠTEKLIAIPrivalomas
5.3. Finansiniai ištekliai
1234
5.3.1. Finansavimas
5.3.2. Biudžeto tvarkymo sistema
6. MOKYKLOS VALDYMASPrivalomas
6.1. Vidaus auditas
1234
6.1.1. Mokytojų ir kito personalo dalyvavimas vidaus audite
6.1.2. Vadovo dalyvavimas vidaus audite
6.1.3. Vidaus audito rezultatų panaudojimas
6. MOKYKLOS VALDYMASPrivalomas
6.2. Strateginis mokyklos planas, metinė veiklos programa bei jų įgyvendinimas
1234
6.2.1. Strateginio plano ir metinės veiklos programos struktūra ir turinys
6.2.2. Uždavinių įgyvendinimas
6.2.3. Strateginio plano ir metinės veiklos programos veiksmingumas
6. MOKYKLOS VALDYMASPrivalomas
6.3. Mokyklos vadovų veiklos veiksmingumas
1234
6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija
6.3.2. Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas
6.3.3. Santykiai su personalu, komandų telkimas
6. MOKYKLOS VALDYMASPrivalomas
6.4.
1234
6.4.1. Mokyklos savivaldų institucijų kūrimas
6.4.2. Mokyklos savivaldos veiklumas
6.4.3. Savivaldos ir mokyklos administracijos sprendimų ir veiksmų dermė