UserJulijaSimke
Vieša
Pranešti

Įtraukiojo ugdymo realizavimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme: teorijos ir praktikos sankirtos

Gerbiamas mokytojau, gerbiama mokytoja,

Vytauto Didžiojo universiteto specialiojo ugdymo programos magistrantė atlieka tyrimą: norima išsiaiškinti kaip realizuojamas įtraukusis ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas atitinka teorinius įtraukiojo ugdymo modelius. Maloniai prašome atsakyti į anketoje pateiktus klausimus prie jų nurodomu būdu. Atsakymų anonimiškumas garantuojamas. Apibendrinti tyrimo duomenys bus panaudoti tyrėjos magistro darbe ir pristatyti tyrime dalyvavusioms bendrojo ugdymo mokykloms, joms pageidaujant. 

Dėkojame kiekvienam asmeniškai už dalyvavimą šiame tyrime!

Įtraukiosios kultūros kūrimas įstaigoje, kurioje dirbu:Privalomas
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNorėčiau gauti daugiau informacijos apie tai
A.1.1. Kiekvienas žmogus jaučiasi priimtas/ laukiamas.
A.1.2. Ugdytiniai padeda vieni kitiems.
A.1.3. Darbuotojai bendradarbiauja tarpusavyje.
A.1.4. Darbuotojai ir mokiniai vieni kitus gerbia.
A.1.5. Partnerystė tarp tėvų/ globėjų ir personalo yra glaudi.
A.1.6 Įstaigos darbuotojai ir vadovai bendradarbiauja.
A.1.7. Vietinė bendruomenė yra įtraukta į ugdymo įstaigos gyvenimą.
A.2.1. Visiems vaikams keliami dideli lūkesčiai.
A.2.2. Darbuotojai, vadovai, ugdytiniai ir tėvai / globėjai remiasi įtraukiojo ugdymo filosofija.
A.2.3. Visi vaikai yra vertinami vienodai.
A.2.4. Darbuotojai ir ugdytiniai gerbia vienas kito asmenybes bei jų atliekamus darbus.
A.2.5. Personalas siekia pašalinti ugdymo(si) ir dalyvavimo veiklose kliūtis visuose įstaigos lygmenyse.
A.2.6. Ugdymo įstaiga siekia iki minimumo sumažinti visas diskriminacijos formas.
Įtraukiosios politikos kūrimas įstaigoje, kurioje dirbu:Privalomas
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNorėčiau gauti daugiau informacijos apie tai
B.1.1 Personalo paskyrimai ir paaukštinimai skiriami sąžiningai.
B.1.2 Visiems naujiems darbuotojams padedama susipažinti su ugdymo įstaiga, susidraugauti su aplinka.
B.1.3. Ugdymo įstaiga siekia priimti visus savo vietovės ugdytinius.
B.1.4. Ugdymo įstaiga siekia savo pastatus fiziškai pritaikyti visiems asmenims.
B.1.5 Visiems naujiems vaikams padedama susipažinti su ugdymo įstaiga, susidraugauti su aplinka.
B.1.6. Ugdymo įstaiga organizuoja ugdymo(si) grupes taip, kad visi vaikai būtų vertinami (branginami).
B.2.1. Visos paramos formos yra koordinuojamos.
B.2.2. Personalo tobulinimo veikla padeda darbuotojams reaguoti į ugdytinių įvairovę.
B.2.3. „Specialiųjų ugdymo(si) poreikių” politika" – įtraukiojo ugdymo politika.
B.2.4. Yra parengtos rekomendacijos darbuotojams, kaip mažinti ugdymo(si) ir dalyvavimo veiklose kliūtis.
B.2.5. Pagalba tiems, kurie ugdosi lietuvių kalbos kaip papildomos kalbos, yra suderinta su ugdymo(si) pagalba.
B.2.6. Auklėjimo ir elgesio paramos strategija yra susijusi su ugdymo programų rengimo ir ugdymo(si) strategija.
B.2.7. Drausminės atskirties mažinimas.
B.2.8. Lankomumo gerinimas.
B.2.9 Patyčių mastas mažinamas.
Įtraukiosios praktikos plėtojimas įstaigoje, kurioje dirbu:Privalomas
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNorėčiau gauti daugiau informacijos apie tai
C.1.1 Ugdymas planuojamas atsižvelgiant į visų ugdytinių poreikius.
C.1.2. Veiklos skatina visų ugdytinių dalyvavimą.
C.1.3. Veiklos padeda suprasti skirtumus.
C.1.4. Vaikai aktyviai dalyvauja ugdymo(si) procese.
C.1.5. Ugdytiniai ugdo(si) bendradarbiaujant.
C.1.6. Vertinimas prisideda prie visų vaikų pasiekimų.
C.1.7. Grupės disciplina grindžiama abipuse pagarba.
C.1.8. Pedagogai planuoja, moko ir vertina partnerystę.
C.1.9. Auklėtojo padejėjai remia visų vaikų ugdymą(si) ir jų dalyvavimą.
C.1.11. Visi vaikai dalyvauja veikloje už grupės ribų.
C.2.1. Ugdytinių skirtumai naudojami kaip ugdymo(si) šaltinis.
C.2.2. Personalo patirtis yra pilnai išnaudojama.
C.2.3. Darbuotojai kuria išteklius, remiančius ugdymą(si) ir dalyvavimą.
C.2.4. Bendruomenės ištekliai yra žinomi ir naudojami.
C.2.5. Ugdymo įstaigos ištekliai yra skirstomi sąžiningai bei taip, kad įtraukusis ugdymas būtų remiamas.
Prioritetai įtraukties plėtojimui Jūsų švietimo įstaigoje (įrašykite 5 prioritetus):Privalomas
Įstaiga, kurioje dirbate yra:Privalomas
Kur įsikūrusi ugdymo įstaiga, kurioje dirbate?Privalomas
Jūsų darbo stažas:Privalomas
Kuo dirbate?Privalomas
Koks įstaigos, kurioje dirbate, juridinis statusas?Privalomas
Kokia yra jūsų lytis?Privalomas