Druskininkų savivaldybės 2019-2020 metų švietimo prioritetai

Sveiki,

siekdami pasiruošti ateinantiems mokslo metams bei norėdami labiau atliepti mokinių, jų tėvų ir mokytojų lūkesčius bei  poreikius, prašome Jūsų užpildyti šį trumpą klausimyną, kuris skirtas Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigų bendruomenei – vadovams, mokytojams, mokiniams bei jų tėvams.  

Atsakydami į klausimus galvokite apie save ir savo patirtį (pvz. laiku gaunate reikiamą pagalbą, jaučiatės bendruomenės dalimi, ir pan.),  anketos pabaigoje nepamiršdami nurodyti, ar esate mokytojas, mokinys, ar vienas iš mokinio tėvų.

Jūsų atsakymai išliks  anonimiški, o duomenys bus panaudoti apibendrintai nustatant 2019-2020 mokslo metų prioritetus bei planuojant ugdymo įstaigų veiklą.

Apklausą vykdo Druskininkų Švietimo skyrius, bendradarbiaudamas su savivaldybės ugdymo įstaigomis (mokyklomis, darželiais).

                                                                                                                                                                                              Dėkojame už nuoširdžius atsakymus.

1. Ugdymo įstaigoje man labiausiai patinka (įrašykite)
2. Ugdymo įstaigoje reikėtų daugiau dėmesio skirti (įrašykite)
3. Švietimo skyrius turėtų daugiau dėmesio skirti (įrašykite)
4. Prie ugdymo įstaigos veiklos gerinimo asmeniškai galėčiau prisidėti (įrašykite)
5. Prašome įvertinti kiekvieną teiginį 5 balų skalėje (nuo visiškai sutinku (5) iki visiškai nesutinku (1)
Visiškai sutinkuSutinkuNežinauNesutinkuVisiškai nesutinku
Ugdymo įstaigoje yra susitarta dėl geros pamokos/veiklos kriterijų ir jie yra visiems žinomi.
Pamoka/veikla turi aiškią struktūrą – nuo tikslų iškėlimo iki rezultatų į(si)vertinimo.
Pamokoje/veikloje dirbama šiuolaikiškai (naudojamos skaitmeninės technologijos, vaizdinė medžiaga, įtraukiantys metodai ir pan.).
Pamokoje/veikloje skiriamos skirtingos užduotys mokiniams/vaikams, atsižvelgiant į jų gebėjimus.
Laiku ir efektyviai teikiama reikalinga pagalba mokiniams/vaikams, patiriantiems mokymosi sunkumų.
Ugdymo įstaigoje vyksta integruotos pamokos/veiklos (vienoje tematikoje apjungiant skirtingus mokomuosius dalykus).
Ugdymui išradingai pritaikoma įstaigos teritorija, miesto infrastruktūra – pamokos vyksta lauke, įvairiose miesto erdvėse.
Laiku ir efektyviai teikiama pagalba mokiniams, turintiems specialių poreikių.
Ugdymo įstaigoje skiriamas dėmesys (įgyvendinamos konkrečios priemonės) geros atmosferos kūrimui.
Esu įtraukiamas/a, į mano nuomonę yra atsižvelgiama sprendžiant su manimi susijusius klausimus.
Aktualią, svarbią informaciją iš ugdymo įstaigos gaunu laiku ir pilną.
Ugdymo įstaigoje skiriamas pakankamas dėmesys patyčių problemų sprendimui.
Ugdymo įstaigoje jaučiuosi saugiai.
Ugdymo įstaigoje jaučiuosi gerai.
Laiku gaunu reikalingą pagalbą.
Ugdymo įstaigos bendruomenė yra draugiška (kolektyvas/klasė/grupė).
Ugdymo įstaigoje realiai jaučiama bendruomeniškumo atmosfera.
Manau, kad pats/pati asmeniškai padarau viską, kas nuo manęs priklauso, kad bendrai keliami tikslai būtų pasiekti.
Ugdymo įstaigoje yra visiems aiški ir suprantama vaiko/mokinio pažangos matavimo sistema.
Ugdymo įstaigoje mokinys/vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi, kelti mokymosi tikslus.
Mokinių/vaikų pasiekimų vertinimo būdai ir formos yra nukreiptos į mokinių pažangą (skatina tobulėti).
Individualūs mokinio/vaiko pasiekimai ir pastangos nuolat analizuojami: yra matomi, pripažįstami, skatinami.
Ugdymo įstaigoje skiriamas dėmesys ne tik nesėkmei, bet ir sėkmės aptarimui.
Namų darbai mokiniams yra individualizuojami (skiriami skirtingi) atsižvelgiant į jų gebėjimus.
6. Jeigu aukščiau pateiktuose teiginiuose neturėjote galimybės pareikšti nuomonės Jums rūpimu klausimu, bei turite kitų pastebėjimų ir pasiūlymų, juos įrašykite čia ....
7. Jūs esate:
8. Jei pageidaujate, nurodykite ugdymo įstaigą, kuriai priklausote: