BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2019–2020 M. M. (2020 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA

Bendrojo ugdymo mokyklų 2019–2020 m. m. (2020 m.) įsivertinimo ir pažangos anketos (toliau – Anketa) paskirtis – sudaryti galimybes Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms apibendrinti veiklos kokybės įsivertinimo metu surinktus ir sukauptus duomenis bei viešinti mokyklos pažangos ataskaitas. 

Anketos tikslas – gauti informacijos apie Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatus.

Mokyklos, plėtodamos duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną, kaip numatyta Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos antrojo tikslo vertinimo rodikliu, teikia informaciją apie padarytą pažangą. Pažangos aprašymus galima rasti adresu http://svis.emokykla.lt/mokyklu-pazangos-ataskaitos/.

Šiais metais taip pat kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas dalintis įsivertinimo metu gautais rezultatais. Maloniai prašome užpildyti anketą ir pateikti informaciją apie Jūsų mokykloje taikomą veiklos įsivertinimo metodiką, surastus stipriuosius, silpnuosius ir tobulintinus veiklos aspektus, numatytą ir vykdomą mokyklos veiklos tobulinimą, pasiektą pažangą ir IQES online Lietuva apklausos duomenis.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. BENDRA INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ. 1.1. Įstaigos kodasPrivalomas
(Įrašykite)
1.2. Mokyklos pavadinimasPrivalomas
(Įrašykite)
1.3. Mokyklos tipasPrivalomas
(Pasirinkite iš sąrašo)
1.4. Mokyklos savininkasPrivalomas
(Pasirinkite iš sąrašo)
1.5. SavivaldybėPrivalomas
(Pasirinkite iš sąrašo)
1.6. Anketą pildoPrivalomas
(Įrašykite vardą, pavardę, pareigas, kontaktus)
2. BENDRA INFORMACIJA APIE VEIKLOS ĮSIVERTINIMĄ. 2.1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą?Privalomas
(Pasirinkite)
2.2. Kokia metodika vadovaujatės atlikdami įsivertinimą?Privalomas
(Pasirinkite)
3. STIPRIEJI, SILPNIEJI IR TOBULINTINI MOKYKLOS VEIKLOS ASPEKTAI. Remdamiesi 2 klausime nurodyta įsivertinimo metodika, žemiau pateiktoje lentelėje nurodykite po vieną tikslų prioritetiškai svarbiausią stiprųjį, silpnąjį ir pasirinktą tobulinti kitais metais, t. y. 2021 metais (2020–2021 m. m.), rodiklio numerį (rodiklis susideda iš trijų skaičių). Prie kiekvieno nurodyto rodiklio įrašykite vieną tikslų jo raktinį žodį, nurodytą metodikoje šalia rodiklio (pavyzdžiui, rodiklis 2.4.1., jo raktinis žodis „Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys“). 3.1. Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai: įrašykite 1 svarbiausio rodiklio numerįPrivalomas
(Rodiklis susideda iš trijų skaičių, pavyzdžiui, 2.4.1. Įrašykite tris skaičius be taškų, pavyzdžiui, 241).
3.2. Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai: įrašykite 1 svarbiausią pasirinkto rodiklio raktinį žodįPrivalomas
(Pagal metodiką, pavyzdžiui, rodiklio 2.4.1. raktinis žodis „Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys“).
3.3. Kas jums rodo, kad tai yra stiprusis veiklos aspektas?Privalomas
(Pagrįskite duomenimis, iki 30 žodžių).
3.4. Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai: įrašykite 1 svarbiausio rodiklio numerįPrivalomas
(Rodiklis susideda iš trijų skaičių, pavyzdžiui, 2.4.1. Įrašykite tris skaičius be taškų, pavyzdžiui, 241).
3.5. Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai: įrašykite 1 svarbiausią pasirinkto rodiklio raktinį žodįPrivalomas
(Pagal metodiką, pavyzdžiui, rodiklio 2.4.1. raktinis žodis „Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys“).
3.6. Kas jums rodo, kad tai yra silpnasis veiklos aspektas?Privalomas
(Pagrįskite duomenimis, iki 30 žodžių)
3.7. Nurodykite, kurią veiklą tobulinsite 2021 metais (2020–2021 m. m.): įrašykite 1 svarbiausio rodiklio numerįPrivalomas
(Rodiklis susideda iš trijų skaičių, pavyzdžiui, 2.4.1. Įrašykite tris skaičius be taškų, pavyzdžiui, 241)
3.8. Nurodykite, kurią veiklą tobulinsite 2021 metais (2020–2021 m. m.): įrašykite 1 svarbiausią pasirinkto rodiklio raktinį žodįPrivalomas
(Pagal metodiką, pavyzdžiui, rodiklio 2.4.1. raktinis žodis „Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys“).
3.9. Kas jums rodo, kad tai yra tobulintinas veiklos aspektas?Privalomas
(Pagrįskite duomenimis, iki 30 žodžių)
4. MOKYKLOS PAŽANGA. Kas mokykloje pagerėjo, kai Jūs tobulinote pasirinktą veiklą 2020 metais (2019–2020 m. m.)? Atsakydami remkitės praeitais metais (2018–2019 m. m., 2019 m.) pateiktos Jūsų anketos duomenimis: kokį rodiklį pasirinkote tobulinti ir kaip sekėsi tai daryti (pernykštės anketos 3.3. klausimas). 4.1. Nurodykite 2020 m. (2019–2020 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numerįPrivalomas
(Rodiklis susideda iš trijų skaičių, pavyzdžiui, 2.4.1. Įrašykite tris skaičius be taškų, pavyzdžiui, 241)
4.2. Nurodykite 2020 m. (2019–2020 m. m.) tobulintos veiklos raktinį žodįPrivalomas
(Pagal metodiką, pavyzdžiui, rodiklio 2.4.1. raktinis žodis „Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys“).
4.3. Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?Privalomas
(Aprašymas iki 50 žodžių)
4.4. Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?Privalomas
(Aprašymas iki 50 žodžių)
5. MOKINIŲ, TĖVŲ IR MOKYTOJŲ APKLAUSOS IQES online LIETUVA SISTEMOJE. Apklausos, atliekamos IQES online Lietuva sistemoje, padeda sužinoti mokinių, tėvų ir mokytojų nuomonę apie mokyklos veiklos kokybę. Ši sistema turi ir kitų galimybių, kuriomis mokykla naudojasi ir kuri prisideda prie mokyklos veiklos įsivertinimo ir tobulinimo. Įsivertinimo rezultatai nurodo mokyklos veiklos tobulinimo kryptis. Ši IQES online Lietuva sistemoje vykdoma apklausa yra dalis mokyklos veiklos įsivertinimo ir jos duomenys gali būti panaudojami mokyklos veiklai tobulinti. 5.1. Bendra informacija apie mokinių apklausą. 5.1.1. Mokinių skaičius mokykloje (5-12 klasių mokiniai)
(Įrašykite, kiek yra 5-12 klasių mokinių mokykloje, be pradinių klasių mokinių)
5.1.2. Iš viso pakviestų respondentų (mokinių) skaičius
(Įrašykite)
5.1.3. Pilnai atsakyti klausimynai
(Įrašykite skaičių)
5.2. Mokinių nuomonė apie mokyklą. 5.2.1. Teiginys 1. Mokytojai padeda pažinti mano gabumus
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.2.2. Teiginys 2. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.2.3. Teiginys 3. Man yra svarbu mokytis
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.2.4. Teiginys 4. Mokykloje gaunu man suprantamą informaciją apie tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo galimybes
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.2.5. Teiginys 5. Man patinka eiti į mokyklą
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.2.6. Teiginys 6. Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesityčiojau
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.2.7. Teiginys 7. Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesityčiojo
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.2.8. Teiginys 8. Mokykloje atsižvelgiama į mano nuomonę
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.2.9. Teiginys 9. Aš noriai dalyvauju mokyklos organizuojamoje socialinėje ir visuomeninėje veikloje
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.2.10. Teiginys 10. Pamokoje aš nebijau suklysti
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.2.11. Teiginys 11. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.2.12. Teiginys 12. Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.2.13. Teiginys 13. Kartu su mokytoju aš planuoju savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti)
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.2.14. Teiginys 14. Man sekasi mokytis nuotoliniu būdu
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.2.15. Teiginys 15. Mokantis nuotoliniu būdu man reikia daugiau pagalbos
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.2.16. Teiginys 16. Mokytojų padedamas aš mokausi įsivertinti savo pažangą
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.2.17. Teiginys 17. Mano pasiekimų vertinimas man yra aiškus
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.3. Bendra informacija apie tėvų apklausą. 5.3.1. Iš viso pakviestų respondentų (tėvų) skaičius
(Įrašykite)
5.3.2. Pilnai atsakyti klausimynai
(Įrašykite skaičių)
5.4. Tėvų nuomonė apie mokyklą: 5.4.1. Teiginys 1. Mokytojai padeda mano vaikui pažinti jo gabumus
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.4.2. Teiginys 2. Mokykloje mano vaikas yra skatinamas bendradarbiauti
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.4.3. Teiginys 3. Mano vaikui yra svarbu mokytis
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.4.4. Teiginys 4. Mokykloje mano vaikas gauna suprantamą informaciją apie tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo galimybes
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.4.5. Teiginys 5. Į mokyklą mano vaikui eiti patinka
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.4.6. Teiginys 6. Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesityčiojo
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.4.7. Teiginys 7. Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesityčiojo
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.4.8. Teiginys 8. Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko nuomonę
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.4.9. Teiginys 9. Mano vaikas noriai dalyvauja mokyklos organizuojamoje socialinėje ir visuomeninėje veikloje
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.4.10. Teiginys 10. Mano vaikas nebijo pamokose suklysti
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.4.11. Teiginys 11. Per pamokas mano vaikas turi galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.4.12. Teiginys 12. Su mano vaiku aptariamos jo mokymosi sėkmės
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.4.13. Teiginys 13. Mano vaikas kartu su mokytojais planuoja savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti)
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.4.14. Teiginys 14. Mano vaikui sekasi mokytis nuotoliniu būdu
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.4.15. Teiginys 15. Mokantis nuotoliniu būdu mano vaikui reikia daugiau pagalbos
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.4.16. Teiginys 16. Mokytojų padedamas mano vaikas mokosi įsivertinti savo pažangą
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.4.17. Teiginys 17. Pasiekimų vertinimas mano vaikui yra aiškus
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.5. Bendra informacija apie mokytojų apklausą. 5.5.1. Mokytojų skaičius mokykloje
(Įrašykite)
5.5.2. Iš viso pakviestų respondentų (mokytojų) skaičius
(Įrašykite)
5.5.3. Pilnai atsakyti klausimynai
(Įrašykite skaičių)
5.6. Mokytojų nuomonė apie mokyklą. 5.6.1. Teiginys 1. Mokiniams padedu pažinti jų gabumus
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.6.2. Teiginys 2. Mokinius pamokose skatinu bendradarbiauti
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.6.3. Teiginys 3. Mano mokiniams yra svarbu mokytis
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.6.4. Teiginys 4. Mokykloje mano mokiniai gauna suprantamą informaciją apie tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo galimybes
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.6.5. Teiginys 5. Į mokyklą mokiniams eiti patinka
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.6.6. Teiginys 6. Per paskutinius 2 mėnesius mokiniai iš kitų mokinių nesityčiojo
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.6.7. Teiginys 7. Per paskutinius 2 mėnesius man neteko spręsti patyčių problemos mokykloje
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.6.8. Teiginys 8. Aš atsižvelgiu į kiekvieno mokinio nuomonę
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.6.9. Teiginys 9. Mano mokiniai noriai dalyvauja mokyklos organizuojamoje socialinėje ir visuomeninėje veikloje
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.6.10. Teiginys 10. Mano pamokose mokiniai nebijo suklysti
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.6.11. Teiginys 11. Per mano pamokas mokiniai turi galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.6.12. Teiginys 12. Su mokiniais aptariu jų mokymosi sėkmes
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.6.13. Teiginys 13. Su mokiniais kartu planuoju mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti)
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.6.14. Teiginys 14. Mano mokiniams sekasi mokytis nuotoliniu būdu
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.6.15. Teiginys 15. Mokantis nuotoliniu būdu mano mokiniams reikia daugiau pagalbos
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.6.16. Teiginys 16. Mano padedami mokiniai mokosi įsivertinti savo pažangą
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)
5.6.17. Teiginys 17. Pasiekimų vertinimas mano mokiniams yra aiškus
(Vidurkis, pavyzdžiui, 3,3. Įrašykite skaičius be kablelių ir taškų, pavyzdžiui, 33)