UserSabinaZit
Results140
Vieša
Pranešti

Ar darbe esame inovatyvūs ir nuo ko tai priklauso?

Mielas dalyvi,

Inovatyvus elgesys darbe (naujų idėjų kūrimas ir įgyvendinimas) svarbus ne tik organizacijoms, bet ir kiekvienam darbuotojui, jo veiklos rezultatams, profesinei karjerai. Atsakydami į šios anketos klausimus Jūs dalyvaujate inovatyvaus elgesio darbe ir jo prielaidų tyrime, kurio pagrindu rengiamas rašto darbas psichologijos studijų programoje.

Anketos pildymo laikas – apie 15 min. Atidžiai perskaitykite pateiktus klausimus ir pasirinkite Jums tinkamiausius atsakymus. Anketoje nėra nei klaidingų, nei teisingų atsakymų – teisingas yra tas, kurį pasirinksite Jūs. Kai kurie teiginiai yra panašūs, tačiau prašome atsakyti į kiekvieną, t. y. nepraleisti nė vieno teiginio.

Šiam tyrimui labai svarbi Jūsų asmeninė nuomonė, todėl užtikriname pateiktų duomenų anonimiškumą ir konfidencialumą.

Jei dirbate keletą darbų / turite keletą darbo sutarčių, atsakydamas (-a) į klausimus, galvokite apie savo pagrindinę darbovietę.

Iš anksto dėkojame už atsakymus ir jiems skirtą laiką!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Kokiam sektoriui priklauso Jūsų organizacija?Privalomas
2. Koks Jūsų organizacijos dydis?Privalomas
3. Ar dirbate pilnu etatu?Privalomas
4. Jūsų darbo vieta:Privalomas
5. Ar užimate vadovaujančias pareigas?Privalomas
6.Kiek laiko dirbate šioje organizacijoje? (įrašykite metus ir mėnesius)Privalomas
7. Jūsų lytis:Privalomas
8. Jūsų amžius:Privalomas
9. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
10. Perskaitykite pateiktus teiginius ir pasirinkite Jums tinkamiausią atsakymo variantą.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Savo sumanumo dėka žinau, kaip išspręsti nenumatytas problemas darbe
Jei darbe man iškyla problemos, dažniausiai aš surandu išeitį.
Susidūrus su sunkumais darbe, aš išlieku ramus (-i), nes pasitikiu savo sugebėjimais.
Kai darbe iškyla problema, aš galiu rasti kelis jos sprendimo būdus.
Nesvarbu, kokios kliūtys atsiranda mano darbe, dažniausiai sugebu su tuo susitvarkyti.
Įgyta darbo patirtis gerai paruošė mane darbui ateityje.
Aš pasiekiu tikslus, kuriuos išsikeliu sau darbe.
Aš jaučiuosi pasiruošęs (-usi) įvykdyti daugumą reikalavimų savo darbe.
11. Atsakykite į toliau pateiktus klausimus, pasirinkdami Jums labiausiai tinkamą atsakymo variantą.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Ką nors atlikdamas (-a), aš pirmiausia nusistatau sau konkrečius tikslus
Kreipiu dėmesį į tai, kaip man sekasi atlikti užduotis
Dirbu, kad pasiekčiau konkrečius tikslus, kuriuos sau nustatau
Prieš atlikdamas(-a) užduotį, įsivaizduoju, kad sėkmingai ją atlieku
Kartais prieš pradėdamas (-a) atlikti užduotį, įsivaizduoju, ką reikia daryti, kad ji būtų atlikta
Kai sėkmingai užbaigiu užduotį, dažnai apdovanoju save tuo, kas man patinka
Kartais kalbuosi su savimi (garsiai ar mintyse), kad galėčiau įveikti sudėtingas situacijas
Bandau mintyse įvertinti, kiek teisingi mano įsitikinimai apie sudėtingas situacijas, su kuriomis susiduriu
Prieš veikdamas(-a) sudėtingose situacijose, pirmiausia apgalvoju, kokie yra mano įsitikinimai ir prielaidos
12. Pažymėkite, kiek pritariate toliau pateiktiems teiginiams.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Man sekasi kurti naujas idėjas.
Sugebu kūrybiškai spręsti problemas.
Sugebu toliau plėtoti bendradarbių idėjas.
Sugebu „uždegti“ kitus darbuotojus naujomis idėjomis.
Sugebu įtikinti kitus naujų idėjų nauda.
Sugebu pritaikyti naujus darbo metodus, idėjas ir pan.
Sugebu įgyvendinti savo sugalvotas idėjas praktikoje.
13. Kodėl Jūs dirbate šį darbą?Privalomas
Todėl, kad…
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
… man patinka pats darbas.
… dirbti jį smagu.
… jis mane „uždega“.
… jis man teikia malonumą.
14. Žemiau pateikiami teiginiai apie Jūsų savijautą dirbant. Pasirinkite Jums tinkamiausią atsakymo variantą. Jei niekada taip nesijautėte, pažymėkite "0". Jeigu esate patyręs šį jausmą, nurodykite, kaip dažnai taip jaučiatės pažymėdami atsakymą nuo „1“ iki „6“.Privalomas
0 Niekada1 Beveik niekada/Kelis kartus per metus ar rečiau2 Retai/Kartą per mėnesį ar rečiau3 Kartais/Keletą kartų per mėnesį4 Dažnai/Kartą per savaitę5 Labai dažnai/Kelis kartus per savaitę6 Visada/Kasdien
Savo darbe trykštu energija
Esu savo darbo entuziastas/-ė
Esu pasinėręs/-usi į savo darbą
15. Toliau pateikiami teiginiai yra susiję su naujų idėjų darbe paieška, kūrimu, plėtojimu ir vertinimu. Įvertinkite, kaip dažnai Jūs savo darbe elgiatės pagal toliau pateiktus būdus (kai kurie teiginiai yra panašūs, tačiau prašome įvertinti juos visus).Privalomas
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai/Visada
Domiuosi organizacijoje diegiamomis naujovėmis.
Stengiuosi kuo daugiau sužinoti apie savo organizacijos struktūrą, padalinių veiklą, visus darbo procesus ir t. t.
Domiuosi profesinės srities naujovėmis.
Domiuosi idėjomis, kurias siūlo kiti darbuotojai.
Ieškau galimybių patobulinti įvairius darbo aspektus (procesus, technologijas, produktus, paslaugas ir kt.), ieškau naujų darbo metodų, technikų ar instrumentų.
Analizuoju priežastis, kurios trukdo sėkmingai atlikti darbo užduotis.
Įvairiuose šaltiniuose ieškau naujų idėjų, kurios padėtų išspręsti darbo problemas.
Sugalvoju naujų ir praktiškų būdų, kaip išspręsti darbo problemas.
Sugalvoju naujų būdų (metodų), kaip atlikti įprastas darbo užduotis.
Prieš įgyvendindamas (-a) darbe naujas idėjas pirmiausia patikrinu, kaip jos veikia praktikoje.
Prieš įgyvendindamas (-a) darbe naujas idėjas siūlau, kad ir kiti darbuotojai jas pritaikytų ir išbandytų.
Išbandydamas (-a) naujas idėjas stengiuosi nustatyti jų trūkumus (silpnąsias vietas), kad būtų galima jas tobulinti.
Išbandydamas (-a) naujas idėjas stengiuosi įvertinti būsimą rezultatą ar naudą, kurią teiktų jų įgyvendinimas.
Naujas idėjas patobulinu taip, kad būtų galima jas kuo geriau pritaikyti mano darbe ar organizacijoje.
16. Toliau pateikiami teiginiai yra susiję su naujų idėjų pateikimu kitiems ir įgyvendinimu. Įvertinkite, kaip dažnai Jūs savo darbe elgiatės pagal toliau pateiktus būdus (kai kurie teiginiai yra panašūs, tačiau prašome įvertinti juos visus).Privalomas
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai/Visada
Aktyviai pristatau savo idėjas kitiems (pavyzdžiui, vadovui, bendradarbiams).
Akcentuoju, kodėl mano idėjos yra reikalingos ir svarbios.
Pateikiu argumentus, kodėl mano idėjos bus sėkmingos.
Skatinu bendradarbius pritaikyti mano siūlomas idėjas praktikoje.
Sudarau konkrečius savo idėjų įgyvendinimo planus.
Aktyviai įgyvendinu savo idėjas praktikoje.
Renku ir analizuoju informaciją apie tai, kaip sekasi įgyvendinti idėjas.
Jei reikia, koreguoju savo idėjų įgyvendinimo procesą (šalinu kliūtis, ieškau papildomos informacijos ir pan.).
17. Ar pagal užimamos pareigybės funkcijas Jums darbe reikia kurti ir įgyvendinti naujas idėjas?Privalomas
18. Kiek apskritai esate patenkintas (-a) savo darbu? Įvertinkite savo pasitenkinimą pagal 10 balų skalę: nuo 1 – visiškai nepatenkintas (-a) iki 10 – visiškai patenkintas (-a).Privalomas
Įrašykite balą
19. Kiek apskritai esate patenkintas (-a) organizacija, kurioje dirbate? Įvertinkite savo pasitenkinimą pagal 10 balų skalę: nuo 1 – visiškai nepatenkintas (-a) iki 10 – visiškai patenkintas (-a).Privalomas
Įrašykite balą