Apikleusa

Veckas era nesiprantima

Hayo! Couks tivo vierdas?
Koukias tou anikitos libi pateinka?
Kio minai api sivo seile?
Keik tou micu?
Koukia tivo migemstiausia mezikos griaupe?
Libi aresh! Ata ata!!:)