Anketa tėveliams

Šia anketa siekiame išsiaiškinti Jūsų požiūrį į klasės auklėtoją, jo darbo stilių ir vadybinius klasės

 

auklėtojo gebėjimus. Anketa anoniminė.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kelintos klasės mokinys(-ė) Jūsų vaikas ? (tinkamą atsakymą pažymėkite)
2. Koks Jūsų vaiko klasės auklėtojo dėstomo dalyko pavadinimas?
3. Kaip manote, kokį vadovavimo klasei stilių renkasi Jūsų vaiko klasės auklėtojas(-a)? (tinkamą atsakymą pažymėkite)
4. Ar klasės auklėtojo vadovavimo klasei stilius Jums yra priimtinas? (tinkamą atsakymą pažymėkite)
6. Kaip įvertintumėte bendrą klasės mikroklimatą? (tinkamą atsakymą pažymėkite)
7. Kaip manote, ar klasės auklėtojas turi turėti vadybinių žinių (gerai mokėti organizuoti klasės darbą, laisvalaikį, mokėti bendrauti, atstovauti klasės interesus ir pan.), kad galėtų gerai atlikti savo, kaip klasės auklėtojo darbą? (tinkamą atsakymą pažymėkite)
8. Kaip manote, kokias iš čia išvardytų vadybinės kompetencijos funkcijų dažniausiai naudoja Jūsų vaiko klasės auklėtojas? Kiekvienam teiginiui parinkite tinkamą atsakymą nuo 1 iki 5 ( 1 labai retai, 2- retai, 3- vidutiniškai, 4-dažnai, 5-labai dažnai)
12345
sprendžia klasėje kylančias problemas, konfliktus
priima sprendimus
imasi veiksmų, kad sprendimai būtų įgyvendinti
rengia klasės susirinkimus
vadovauja klasei (grupei)
planuoja klasės veiklą
bendrauja su klasės mokiniais
gina klasės interesus ir poreikius
sutelkia žmones (mokinius, tėvus) bendram darbui
skatina mokinius mokytis
skatina mokinius aktyviai veikti
bendrauja su tėvais
bendrauja su mokyklos vadovybe
bendrauja su kitais klasėje dirbančiais mokytojais
skatina klasės (grupės) narių bendravimą
9. Kaip manote, kokios iš čia išvardytų vadybinės kompetencijos funkcijų Jūsų vaiko klasės auklėtojui sekasi geriausiai? Kiekvienam teiginiui parink tinkamą atsakymą nuo 1 iki 5 (1- labai blogai, 2- blogai, 3- vidutiniškai, 4-gerai, 5-laba gerai)
12345
sprendžia klasėje kylančias problemas, konfliktus
priima sprendimus
imasi veiksmų, kad sprendimai būtų įgyvendinti
rengia klasės susirinkimus
vadovauja klasei (grupei)
planuoja klasės veiklą
planuoja klasės veiklą
bendrauja su klasės mokiniais
gina klasės interesus ir poreikius
sutelkia žmones (mokinius, tėvus) bendram darbui
skatina mokinius mokytis
skatina mokinius aktyviai veikti
bendrauja su tėvais
bendrauja su mokyklos vadovybe
bendrauja su kitais klasėje dirbančiais mokytojais
skatina klasės (grupės) narių bendravimą
kalba aiškiai, glaustai ir sklandžiai
pažįsta klasės mokinius, žino kiekvieno privalumus ir trūkumus
10. Kokių vadybinės kompetencijos gebėjimų labiausiai pasigendate savo vaiko klasės auklėtojo darbe? (kiekvienam teiginiui parinkite tinkamą atsakymą)
TaipNe
bendravimo su mokiniais
bendravimo su tėvais
problemų ir konfliktų sprendimo
atstovavimo klasės interesams
klasės veiklos planavimo
vadovavimo klasei
bendravimo su kitais mūsų klasėje dirbančiais mokytojais
iškalbos
gebėjimo tinkamai vadovauti susirinkimams
mokinių motyvavimo
nepasigendu jokių vadybinės kompetencijos elementų
11. Kaip manote, kokie vadybinės kompetencijos gebėjimai yra svarbiausi klasės auklėtojo darbe? (kiekvienam teiginiui parinkite tinkamą atsakymą)
TaipNe
bendrauti su mokiniais
bendrauti su tėvais
spręsti iškilusias problemas ir konfliktus
atstovauti klasės interesams
planuoti klasės veiklą
vadovauti klasei
bendrauti su kitais klasėje dirbančiais mokytojais
mokėti sklandžiai, glaustai ir aiškiai kalbėti
gebėti tinkamai vadovauti susirinkimams
motyvuoti (skatinti) mokinius
12. Kaip manote, koks turėtų būti geras klasės auklėtojas? (parašykite savo nuomonę)