UserPedagogika35
Vieša
Pranešti

ANKETA PEDAGOGAMS SKAITYMO IR RASYMO SUTRIKIMAI

Šios apklausos tikslas – atskleisti mokytojų nuomonę apie kompetencijas, būtinas mokytojams, ugdant mokinius, turinčius skaitymo ir rašymo sutrikimų.

Jūsų nuomonė labai svarbi, todėl prašome užpildyti pateiktą anketą. Anketa anoniminė, mus domina tik apibendrinti rezultatai. Jūsų nuomonę atitinkantį atsakymo variantą žymėkite „X“.

Lytis:
Jūsų amžius
Jūsų darbo vieta:
Jūsų išsilavinimas:
Jūsų kvalifikacija:
Kokioje ugdymo pakopoje Jūs dirbate?
Kokio dalyko(-ų) mokytojas esate?
Jūsų pedagoginio darbo stažas:
Ar teko ugdyti mokinius, turinčius specifinių mokymosi sutrikimų (skaitymo, rašymo, matematikos)?
Jūsų patirtis ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių:
1. Kokie mokymosi ypatumai būdingi mokiniams, turintiems specifinių skaitymo bei rašymo mokymosi sutrikimų?
TaipNeNeturiu nuomonės
Raidžių, skiemenų praleidimai, keitimai bei pridėjimai skaitymo metu.
Spėjama žodžio pradžia, perskaičius žodžio pradžią, neteisingai spėjama kita žodžio dalis.
Skaitoma paraidžiui arba skiemenuojant.
Labai lėtas arba labai greitas skaitymo tempas.
Rašybos taisyklių netaikymas.
Sunkumai perteikiant mintį raštu
Neįskaitomas arba sunkiai įskaitomas raštas.
Tekstinių uždavinių sprendimo sunkumai.
Sunkumai prisitaikant klasėje.
Daugelis šių mokinių vaikų patiria sunkumų, apžiūrėdami puslapį ir rasdami tam tikrus simbolius, paveikslėlius ar žodžius.
Mokiniai garsiai perskaito pastraipą visiškai nesuprasdami turinio.
2. Įvertinkite savo kompetencijas ugdyti mokinius, turinčius skaitymo, rašymo sutrikimų.
Labai geraiGeraiPatenkinamaiSilpnai
Žinau daugelį specifiniams mokymosi sutrikimams būdingų požymių
Gebu remtis PPT informacija apie mokinio specifinius mokymosi sutrikimus.
Žinau, kokių socialinių ir emocinių problemų gali patirti specifinių mokymosi sutrikimų turintys mokiniai.
Gebu atpažinti mokinius, turinčius specifinių mokymosi sutrikimų.
Gebu individualizuoti užduotis, atsižvelgdama/s į mokinių, turinčių specifinių mokymosi sutrikimų, ugdymosi ypatumus.
Gebu paaiškinti kitiems mokinių, turinčių specifinių mokymosi sutrikimų, ugdymosi ypatumus.
Gebu bendradarbiauti su kitais specialistais bei mokytojais, tenkinant mokinių, turinčių specifinių mokymosi sutrikimų, specialiuosius ugdymosi poreikius.
Gebu parinkti ir pritaikyti ugdymo priemones pagal mokinių gebėjimus.
Gebu individualizuotai vertinti mokinių, turinčių specifinių mokymosi sutrikimų, pasiekimus.
Gebu empatiškai, kantriai, padėti mokiniui, turinčiam specifinių mokymosi sutrikimų, įveikti sunkumus.
3. Ugdant mokinius, turinčius skaitymo ir rašymo sutrikimų, tinka taikyti tokius mokymo/si individualizavimo metodus:
TaipNeNeturiu nuomonės
Įvairūs fonetiniai pratimai atliekami siejant juos su kontekstu.
Įvairūs garsų – raidžių atitikimo (analogijų) pratimai, siejant juos su kontekstu.
Žodžių atpažinimo rega pratimai, siejant juos su kontekstu.
Taikoma vaizdinė medžiaga mokant sieti garsus – raides.
Specialūs vadovėliai ir kitos mokymo priemonės (vadovėlių tekstų įrašai).
Interaktyvios kompiuterinės skaitymo programos.
Naudojami paveikslai, planai, struktūrinės schemos
Naudojamos informacinės technologijos.
„Minčių žemėlapio“ kūrimas
Duodamas svarbiausių žodžių sąrašas ir jie vaizdžiai pademonstruojami.
Visoms užduotims skiriama pakankamai laiko.
Remiamasi mokinio stiprybėmis.
Užtikrinama, kad pastangos visada būtų paskatintos ir suteiktų sėkmės ir malonumo jausmus.
Pateikiama kuo daugiau atviro tipo klausimų.
Tikima šių vaikų pažanga, bet iškeliami adekvatūs ir realūs lūkesčiai susiję su skaitymu.
Mokoma skiriant dėmesį regimųjų (vizualinių) įgūdžių ugdymuisi.
Skiriama pakankamai laiko mokant pagrindinių pristatymo (atsakinėjimo) įgūdžių.
Neatliekamos nebūtinos skaitymo užduotys, jei jos nėra pagrindinis pamokos tikslas.
Kiekvieną kartą aptariamas perskaitytas tekstas.
Individualiai aiškinama ko nesuprantama keletą kartų.
Mokoma įveikti skaitymo klaidas naudojant „sudėtingų žodžių” korteles.
Padedama analizuoti perskaitytus žodžius.
Parenkamos priemonės atitinkančios individualius poreikius. Tai padeda mokiniui tinkamai elgtis ir prisiminti tai, ką jis greitai pamiršta.
Mokoma naujos temos žodžių, paaiškinant jų reikšmes ir aptariama tai su mokiniais.
Užduotys suskirstomos dalimis: jei įmanoma, jos išdėstomos naudojant vaizdinius simbolius.
Skatinama visą laiką skaityti iš kairės į dešinę. Tikrinama, kad žodžių paieška tekste nevyktų atbuline seka.
Naudojama tik geros kokybės kopijuota medžiaga.
Stengiamasi, kad mokomoji medžiaga būtų išdėstyta paprastai ir tvarkingai.
Mokoma įsivaizduoti tai, ką girdi, įsivaizduoti save atliekant veiklą, „pasakyti sau” tai, ką mato.
Instrukcijos vaikams nekartojamos. Leidžiama jiems paaiškinti užduotį savais žodžiais. Tai suteikia galimybę sužinoti, ar teisingai suprato.
Mokinys pasodinamas ten, kur jis gali gerai matyti mokytoją, kur galima suteikti pagalbą neatkreipiant kitų mokinių dėmesio.
4. Mano parengtos specialiosios mokymosi priemonės (Pažymėkite tinkamus atsakymus):
TaipNeNeturiu nuomonės
Padeda mokiniui siekti ugdymo programų tikslų.
Atitinka mokinio pasiekimų lygį ir skatina išmokti naujų dalykų bei tobulinti turimus įgūdžius.
Padeda įveikti ar sumažinti mokymosi sunkumus.
Padidina mokomosios medžiagos vaizdumą, įtaigumą.
Padeda mokiniui ugdytis gyvenimiškus įgūdžius.
Turi aiškią, nuoseklią informacijos struktūrą, neperkrautą detalėmis.
Turi aiškiai, nuosekliai pateiktas užduotis.
Sudaro sąlygas savarankiškai mokinių veiklai.
Skatina mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą.
Yra daugiafunkcionalios.
Pasižymi vaizdo, spalvų, teksto, šrifto derme.
Yra estetiškos, saugios, mokiniui asmeniškai prasmingos, patrauklios.
Atitinka higienos reikalavimus.
Tinka įvairiose veiklose ir įvairiems įgūdžiams ugdyti (smulkiajai motorikai lavinti, skaičiavimo gebėjimams ugdyti ir kt.)
Tinka tiek individualioje, tiek grupės veikloje.
Tinka naudotis vienam arba keliems klasės mokiniams.
Tinka skirtingų poreikių mokiniams.
Moko savarankiškai ieškoti papildomos informacijos.
Įgalina pasitikrinti atliktą darbą.
Turi priemonės vartojimo instrukciją ar mokytojo knygą.
5. Pažymėkite, kokius individualizuotus pasiekimų tikrinimo būdus taikote?
Kontrolinį darbą ar kitus atsiskaitymus rašo:
6. Gal turite savo sukurtą individualizuotą pasiekimų vertimo metodą ar metodus? Parašykite.
7. Kokių žinių ir gebėjimų Jums reikėtų, kad galėtumėte sėkmingiau ugdyti mokinius, turinčius skaitymo ir rašymo sutrikimų