Anketa mokiniams

Šia anketa siekiame išsiaiškinti Tavo požiūrį į klasės auklėtoją, jo darbo stilių ir vadybinius klasės

 

auklėtojo gebėjimus. Anketa anoniminė.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kelintos klasės mokinys(-ė) esate? (tinkamą atsakymą pažymėk)
2. Koks tavo klasės auklėtojo dėstomo dalyko pavadinimas?
3. Kaip manai, kokį vadovavimo klasei stilių renkasi Tavo klasės auklėtojas(-a)? (tinkamą atsakymą pažymėk)
4. Ar Tavo klasės auklėtojo vadovavimo klasei stilius Tau yra priimtinas? (tinkamą atsakymą pažymėk)
5. Kaip įvertintum santykius su savo klasės auklėtoju? (tinkamą atsakymą paûymėk)
6. Kaip įvertintum bendrą klasės atmosferą, kuri tvyro bendraujant su klasės auklėtoju? (tinkamą atsakymą pažymėk)
7. Kaip manai, ar klasės auklėtojas turi turėti vadybinių žinių (gerai mokėti organizuoti klasės darbą, laisvalaikį, mokėti bendrauti, atstovauti klasės interesus ir pan.), kad galėtų gerai atlikti savo, kaip klasės auklėtojo darbą? (tinkamą atsakymą pažymėk)
8. Kaip manai, kokias iš čia išvardytų vadybinės kompetencijos funkcijų dažniausiai naudoja Tavo klasės auklėtojas? Kiekvienam teiginiui parink tinkamą atsakymą nuo 1 iki 5 ( 1 labai retai, 2- retai, 3- vidutiniškai, 4-dažnai, 5-labai dažnai)
12345
sprendžia klasėje kylančias problemas, konfliktus
priima sprendimus
imasi veiksmų, kad sprendimai būtų įgyvendinti
rengia klasės susirinkimus
vadovauja klasei (grupei)
planuoja klasės veiklą
bendrauja su klasės mokiniais
gina klasės interesus ir poreikius
sutelkia žmones (mokinius, tėvus) bendram darbui
skatina mokinius mokytis
skatina mokinius aktyviai veikti
bendrauja su tėvais
bendrauja su mokyklos vadovybe
bendrauja su kitais klasėje dirbančiais mokytojais
skatina klasės (grupės) narių bendravimą
9. Kaip manai, kokios iš čia išvardytų vadybinės kompetencijos funkcijų Tavo klasės auklėtojui sekasi geriausiai? Kiekvienam teiginiui parink tinkamą atsakymą nuo 1 iki 5 (1- labai blogai, 2- blogai, 3- vidutiniškai, 4-gerai, 5-laba gerai)
1245
sprendžia klasėje kylančias problemas, konfliktus
priima sprendimus
imasi veiksmų, kad sprendimai būtų įgyvendinti
rengia klasės susirinkimus
vadovauja klasei (grupei)
planuoja klasės veiklą
bendrauja su klasės mokiniais
gina klasės interesus ir poreikius
sutelkia žmones (mokinius, tėvus) bendram darbui
skatina mokinius mokytis
skatina mokinius aktyviai veikti
bendrauja su tėvais
bendrauja su mokyklos vadovybe
bendrauja su kitais klasėje dirbančiais mokytojais
skatina klasės (grupės) narių bendravimą
kalba aiškiai, glaustai ir sklandžiai
pažįsta klasės mokinius, žino kiekvieno privalumus ir trūkumus
10. Kokių vadybinės kompetencijos gebėjimų labiausiai pasigendi savo klasės auklėtojo darbe? (kiekvienam teiginiui parink tinkamą atsakymą)
TaipNe
bendravimo su mokiniais
bendravimo su tėvais
problemų ir konfliktų sprendimo
atstovavimo klasės interesams
klasės veiklos planavimo
vadovavimo klasei
bendravimo su kitais mūsų klasėje dirbančiais mokytojais
iškalbos
gebėjimo tinkamai vadovauti susirinkimams
mokinių motyvavimo
nepasigendu jokių vadybinės kompetencijos elementų
11. Kaip manai, kokie vadybinės kompetencijos gebėjimai yra svarbiausi klasės auklėtojo darbe? (kiekvienam teiginiui parink tinkamą atsakymą)
TaipNe
bendrauti su mokiniais
bendrauti su tėvais
spręsti iškilusias problemas ir konfliktus
atstovauti klasės interesams
planuoti klasės veiklą
vadovauti klasei
bendrauti su kitais klasėje dirbančiais mokytojais
mokėti sklandžiai, glaustai ir aiškiai kalbėti
gebėti tinkamai vadovauti susirinkimams
motyvuoti (skatinti) mokinius
12. Kaip manai, koks turėtų būti geras klasės auklėtojas? (parašyk savo nuomonę)