Userrokasrollas
Results29
Vieša
Pranešti

2 anketa

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
3 stipriausi ir silpniausi
StipriojiSilpnoji
Asmenybės tapsmas
Mokinio pasiekimai ir pažanga
Mokyklos pasiekimai ir pažanga
Ugdymo(-si) tikslai
Ugdymo planai ir tvarkaraščiai
Orientavimasis į mokinių poreikius
Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas
Ugdymo(-si) organizavimas
Mokymasis
Ugdymas mokyklos gyvenimu
Vertinimas ugdymui
Mokinių įsivertinimas
Įranga ir priemonės
Pastatas ir jo aplinka
Aplinkų bendrakūra
Mokymasis ne mokykloje
Mokymasis virtualioje aplinkoje
Perspektyva ir bendruomenės susitarimas
Lyderystė
Mokyklos savivalda
Veikimas kartu
Bendradarbiavimas su tėvais
Mokyklos tinklaveika
Kompetencija
Nuolatinis profesinis tobulėjimas